ŽIDOVSKÁ VÁLKA (66-74 N. L.)

 • jedna z největších a nejkrutějších válek starověku

⇨ hlavní pramen – Flavius Josephus – „Židovská válka“

 • své dílo napsal nejprve aramejsky pro Židy žijící za východními hranicemi římské říše
 • poté ho napsal i řecky

VYPUKNUTÍ VÁLKY

⇨ 66 n. l. – napadení římské posádky v Jeruzalémě a okolí

⇨ zastavení obětí za římského císaře v chrámu pokládáno za její počátek

⇨ židovské směry se shodovaly ve svém odporu proti Římu, prešto bojovaly proti sobě se stejno krutostí jako proti Římu až do konce války

* Jeruzalém

radikálové obsadili chrám, ani oni nebyli jednotlí

 • kněz Eleazar přišel o život rukou Manachema, radikálního vůdce

umírnění – Horní město, chtěli se pokusit o řešení sporu

 • když se to nepodařilo, opustili město (zřejmě i křestané – Pella)

⇨ římský velitel Cestius Gallus byl donucen odejít do Antipatridy

* nová správa Josef, syn Mattatjáhův   – velitelem v Galileji  = Flavius Josephus

 • dostal se do konfliktu s Janem z Gischal (také Jan z Giskaly) – sesazen, přesto si podržel velitelskou pravomoc
 • * boje mezi Židy a Řeky – tam, kde byli Židé v menšině, týrání (např. v Kaisareji přišlo o život dvacet tisíc lidí)
  • ale také útočili na řecká města, např. na Aškalón

* Nero (54-68 n. l.)

 • až z Anglie povolal Tita Flavia Vespasiana – ten se vylodil ve Ptolemais, dobýval Jótapatu, jež bránil Josephus Flavius
  • Vespasianovi předpověděl, že se stane císařem
  • ten naopak se ho ujal a pověřil ho pozorováním a sepsáním události

⇨ Římané obsazovali území mimo Jeruzaléma, nechtěli hned na něj útočit

 • obsazovali nejprve Galileu, Zajordání
 • Jeruzalém – boje mezi frakcemi povstalců – útlak obyvatelstva ⇨ Jan z Gischal bojoval proti Eleazarovi – na pomoc si zavolal Idumejce
  • Jan Gischal obsadil okolí chrámu
  • Eleazar – vůdce zélótů – ovládal vlastní chrám
  • Šimón bar Gjórápronikl do Jeruzaléma z Hebrónu a zmocnil se Horního města
 • Římané postupovali pomalu – zdržovala je situace doma

* Titus Flavius Vespasianus (69-79 n. l.)

Vespasianus císařem (během roku se vystřídali tří císaři)

⇨ v čele vojsk Titus (79-81 n. l.)

 • vybudoval val kolem města aby ho vyhladověl
  • chtěl patrně zachovat chrám
 • 70 n. l. – město dobyto 9. abu vypálen chrám
  • kněží pobiti, poklad vypleněn
  • obyvatele prodáni do otroctví
   • i Jan z Gischal a Šimon bar Gjorá
  • zajatci v Římě předhazování šelmám a gladiátorům

⇨ 71 n. l. – slavil Titus triumf v Římě  – v procesii vedeni zajatci a kořist, i sedmiramenný svícen ze zlata

 • zobrazzeno na reliéfu na Titově oblouku na římském foru

⇨ ⇨ Vespasianovy mince s nápisem „Přemožená Judea“

* vzdorující pevnosti ⇨ Héródéion ⇨ Machairús ⇨ duben 74 – Masada        – sebevražda obránců

⇨ trosky Jeruzaléma – římská legie, pozemku Židů zabaveny a pak za nájem zase nabízeny Židům

⇨ povinná chrámová daň byla placena Římu

následky války a pokusy o obnovu ⇨ zemřelo mnoho Židů

 • z většinového národa bezprávnou menšinou, před válkou jich bylo asi sedm milionů
 • ⇨ větší rozlišení různých židovských směrů – upevnění a vyhranění farizejského směru
 • nepokoje Židů také v Egyptě, v Kyréně
 • zánik nebo vyloučení jiných složek ⇨ vzrostl počet Židů sídlících v Římě *
 • Jóchanan ben Zakkáj
  • pochopil, že je nutné zajistit rozvoj židovství i po této porážce
  • nechal se vynést v rakvi z města a požádal římského císaře o to, aby se směl usídlit v Javne
   • škola v Javne (Jabne) – studován Zákon, farizejský směr
   • založil také soudní dvůr
  • 90 n. l. – sněm v Javne – konečné vymezení rozsahu hebrejského biblického souboru
  • ⇨ ustálení textu hebrejské bible
   • nejvýznamnějším učence Gamaliél
   • Akiva ben Josef
  • ⇨ odštěpeno křesťanství – nárůst křesťanů pohanského původu

ŘÍMSKÁ NADVLÁDA po r. 70 n. l.

– Judea samostatnou provincií

* Vespasianus, Titus a Domitianus  (81-96 n. l.) ⇨ ostrý postup státní moci proti Židům ⇨ daň do zvláštní pokladny místo do jeruzalémského chrámu – udavačství

* Nerva (96-98 n. l.) ⇨ uklidnění

* Traianus (98-117 n. l.) a Hadrianus (117-138 n. l.) ⇨ spory mezi Židy a jinými národy * Hadrianus (117-138 n. l.) ⇨ snaha o řádnou správu provincií – osobní inspekce ⇨ snaha o nahrazení orientální kultury a kultů jednotnou kulturou řeckou    – podnět k dalšímu povstání Židů

POVSTÁNÍ BAR KOCHBY (132-135 n. l.)

⇨ 130 n. l. – rozhodnutí o novém městě Aelia Capitolina a Diově chrámu v Jeruzalémě

⇨ 132 n. l. – propuklo povstání

 • v tomhle povstání již byli Židé daleko jednotnější
 • chyběly ale podrobnosti jako za Flavia

* Bar Kochba (Šimón ben Kósebá)

 • sny hvězdy, po povstání Bar Kozba (syn lží)
 • považován za Mesiáše (rabi Akiba (rabi Akiva))
 • Římané nečekali, že by oslabení Židé opět odporovali ⇨ zpočátku úspěch – Jeruzalém ⇨ poslední odpor – pevnost Béttér – 135 (trad. 9. abu) – Bar Kochba zabit
 • ⇨ dokumenty i pozůstatky lidí v jeskyních Judské pouště ⇨ Aelia Capitolina – Židům zakázán vstup ⇨ Provincie Judaea nahrazeno za Syria Palaestina
 • ⇨ zákaz vyučovat Zákon a provádět obřízku
Reklamy