• nejednotné území, rozdělené na několik útvarů

EBLA (3500-1600 BC)

 • již kolem 3500 BC, vzkvétala díky obchodu s ostatními státy (Mezopotámie, Asýrie, Akkad, Churité)
 • dnešní Tell Mardích
  • 11 sídlištních vrstev
  • první palácová akropole vznikla již kolem 2500 BC – město s opevněnou akropolí a podhradí
  • našlo se tady 17 tisíc klínopisních tabulek
   • texty historické, lexikální, literární, náboženské
    • v sumerštině a eblajšitě
   • tabulky byly ukládány v místnostech podle tematických celků na dřevěných policích nebo nádobách
  • ve skladech nalezeno 22 kg lapis lazuli
  • pod stavbou pohřební kobky
 • obnova Ebly v roce 2100 BC
  • Starý palác s předhradním osídlením
  • ovládnuto Amorejci
 • 1950-1600 BC – postaveno nové město
  • opět akropole a podhradí
  • panovníci sílnili ve Starém paláci
  • na akropole charm zasvěcen bohyni Ištar a palác krále
  • Západní palác – sídlo následníka trůnu
  • charm bohů Šamaše a Rešefa
  • nalezeny take sochy ztvárňující místní krále a královny
 • kult zesnulých – tři bohaté hroby v suterého Západního palace
  • keramické nádoby, zlaté náramky, skvostný náhrdelník
 • na skládce pak nalezena i slonovinová soška muže nesoucího gazelu a egyptský scarab
 • monumentální opevnění 2.5 km dlouhé a 22 metrů vysoké
 • Ebla zničena 1600 BC chetitským králem Muršili I.
 • eblajština – semitský jazyk doložen texty z doby 2500-1500 BC
  • spolu se staroakkadštinou patří k nejstarším písemně doloženým semitským jazykům
  • úzce spojena s ugaritštinou a starozákonní hebrejšinou
   • má velký význam pro vykládání Starého zákona ale take pro poznání sumerštiny
    • v Eble se zachovaly eblajsko-sumerské tabulky
     • seznamy zvířat, prfesí, předmětů, sumerských číslovek
     • zaklínání, oslavné písně, přísloví
     • eposy, nápisy, hymny, datovací formule, modlitby, soukromé dopisy, smlouvy, administrativní záznamy
     • máme pro tuto dobu nepřeberné množství písemného materiálu

JAMCHAD

 • starověké semitské království s centrem v Aleppu
 • vznik na konci 19. století
 • od počátku boje s Mari a Asýrií
 • dominance v Sýrií po dobu 200 let
  • na tabulkách z Mari popisován jako nejmocnější stat na Blízkém východě
   • prý měl vice vazalů než Chammu-rabi
  • dobyt a zničen společně s Eblou Chetity 1600 BC

 

CHURITÉ

 • osídlili severovýchodní Sýrii (21. století)

* národ neznámého původu
* doloženi především v Malé Asii, severní Sýrii a severní a východní Mezopotámii

* churritština – příbuzná s pozdější urartejštinou

1. pol. 3. tis. př. n. l. – oddělení churritštiny od urartejštiny

aglutinační jazyk
⇒ zapisována klínovým písmem (v Ugaritu i místní písmo)

několik dialektů texty v Malé Asii (Chattuša), Sýrii (Ugarit, Emar, Mari), Mezopotámii (jižní Babylónie) a Egyptě (Tell el-Amarna)


⇒ nejstarší nápis Tišatal z Urkeše – konec 3. tis. př. n. l.

většina textů až z 2. tis. př. n. l.

nejvíce textů z Chattuše – různé žánry

Ugarit – lexikální seznamy

jižní Babylónie a Mari – churritská zaklínání

Emar – nalezen sumersko-churritský lexikální seznam

Nuzi a Alalach – apelativa a osobní jména Tell el-Amarna – „mitannský dopis“

* churritština

* vedle churritštiny i nějaký indoíránský jazyk

nemáme ale k dispozici žádné texty

vlastní a místní jména

jména božstev – Mithra, Indra, Varuna, Asura a Nāsatia

termíny v textech vztahujících se k vojenství a chovu koní

* duchovní kultura
⇒ náboženské představy podobné ostatním

oblastem Předního východu

božstva – antropomorfní

Tešup (Bůh bouře, město Kumme), Chepat, Šauška, Kumarbi, Šimige, Kušuch

v textech z Chattuše i mezopotamská božstva Ea, Ištar, Anu

indoíránská božstva

 

* hospodářství

 • různé podle místních přírodních podmínek
 • texty z Nuzi
 • zemědělství
 • půda patrně z větší části majetkem krále, případně chrámů
 • živočišná výroba – chov ovcí, koz, skotu a rovněž koní
 • Kikkuli „cvičitel koní ze země Mitanni“ – text v chetitštině z Chattuše

MITANNI

* hlavní město Waššukkanni

nebylo nalezeno (Tell Feḫeriye?)

* hlavní město Waššukkanni nebylo nalezeno (Tell Feḫeriye?)
 nenašla se ani jiná

významná sídla

v pramenech ze sousedních oblastí

– texty z Chattuše, Ugaritu, Tell el-Amarny

psány většinou babylónsky „mitannský dopis“ (EA 24; VAT 422)
- psán churritsky

MITANNI* ve starších pramenech Maitani, v asyrských

Chanigalbat, Chaligalbat1. pol. 2. tis. př. n. l. – počátky

* málo pramenů, letmé zmínky v pramenech sousedních států

 1. stol. př. n. l. – vzestup* Chetité – nástupnické boji vyklizení pozic v S Sýrii a JV Anatolii1. pol. pol. 15. stol. př. n. l.

* Parrattarna I. – rozšířil území v severní Sýrii (např. Aleppo), avšak střetl se s expanzí Egypta

 1. pol. 15. stol. př. n. l.

* Sauštatar největší rozmach SV Sýrie, S Mezopotámie, J a JV Anatolie, Ugarit

 1. století př. n. l. – stagnace

vnitřní problémy – spory o nástupnictví

ohrožení Chetity, kteří opět získali svou dřívější moc

Tušratta* chetitský král Šuppiluliuma I. – výprava do S Sýrie Waššukkanni
⇒ Tušratta – zavražděn další větší spory o nástupnictví

Šuppiluliumou I. prosazen Šattiwaza 

od 13. stol. př. n. l.* stále častější nájezdy Asyřanů zbyl pouze

vazalský stát Ḫanigalbat
⇒ Adad-nārārī I. (1307-1275 př. n. l.) Salmanassar I. (1274-1245 př. n. l.)

 

MARI

 • znovuzrození města po jeho původním zničení Sargonem Akkadským
  • obnoveno s příchodem Amorejců
 • Tell Harírí
 • osm kulturních vrstev
 • největší rozvoj – 1900 BC
  • období králů z Mari
 • strategická poloha na řece Eufrat (obchodní stezky)
 • rozsáhlý klínopisní archive v královském paláci
 • panovníci Jachdu-Líma (1825-1810) a Zimrí-Líma (1782-1759)
  • aktivně se zapojili do politiky mezopotámských států
  • udržovali přátelské styky s Aleppem
  • úrodná půda, zavlažovací zařízení
  • příjmy z obchodu
  • 1810 BC Šamší-Adad I. nechal Jachdu-Líma zavraždit – Zimrí-Líma uprchnul do Aleppa
   • tady objevena korespondence Šamší-Adada I. – poznatky o jeho době
  • v Mari správcem Jasmach-Adad, syn Šamší-Adada I.
   • oženil se s dcerou vládce města Katny
   • uzavíral spojenectví se syrskými městy proti Jamchadu
   • po smrti otce se moc asyrské říše zhroutila
   • pod tlakem z města Ešnunna skončilo panství Jasmach-Adada v Mari
   • návrat Zimrí-Líma
  • vláda Zimrí-Líma
   • boje proti polokočovným pasteveckým kmenům
   • vrchol slávy Mari
   • návštěva vládce z Ugaritu
   • přátelské vztahy s Chammu-rabim
    • tomu stál Zimrí-Líma v cestě za nadvládou v Mezopotámii
     • vytáhl proti Mari v roce 1759 BC – o dva roky později definitivní zkáza města

 

UGARIT

* Ra’s Šamrá (رأس شمرا; Fenyklový mys)
* nález 1928

* francouzská expedice – od 1929

* tabulky s ugaritskými, akkadskými, churritskými a chetitskými klínopisnými záznamy

* hláskový klínopis – první historicky doložené grafické zachycení abecedy

* osídlení od neolitu* příznivá poloha pro obchod

v době bronzové hlavním obchodním uzlem mezi středomořskými ostrovy a oblastí Sýrie

na důležité námořní cestě vedoucí podél pobřeží z Egypta do Anatolie

po pevnině důležitá příbřežní cesta * úrodná zemědělská oblast* cedry loďařství

 

* nejstarší písemný doklad Ebla (3. tis. př. n. l.) * okolo 2200 př. n. l. – nejméně na sto let opuštěn * na poč. 2. tis. – znovu osídlen* v 19. století město s pevnými hradbami

 • největší rozmach 2000-1185 BC

* seznam ugaritských králů* na poč. 2. tis. př. n. l. – Ugarit vazalem Jamḫadu

* 2. čtvrt. 16. stol. – vazal Mitanni – Ugarit nejspíš jakási neutrální zóna

* od konce 15. stol. př. n. l. – Ugarit v egyptské sféře – značná autonomie

 • časté kontakty s Egyptem
  • ovlivnil ugaritskou kulturu a umění
  • v el-ammarnské korespondenci několik listů psaných v Ugaritu

 

UGARIT pol. 14. stol. př. n. l. – vznik království Amurru

* Niqmadu II.

 • Ugarit nucen uzavřít smlouvu

Ugarit se přidal se k Chetitům – vazalská smlouva – Niqmadu II. a Šuppiluliuma I.

* Ar-ḫalba (1315-1313 př. n. l.)

* Niqmepa (1313-1260)
 územní ztráty, snížen tribut
 manželka amorejská princezna

* Amittamru II. (1260-1235) př. n. l.

mírová smlouva Ramesse II. a Chattušila III. – obchodu, ekonomické vztahy s Egyptem

* Ibiranu (1235-1225/20 př. n. l.)
 vojenská mobilizace – expandující Asýrie

* Niqmadu III. (1225/20-1215 př. n. l.)
 vymaňování z přímého vlivu chetitské říše

* Amurapi

 (asi 1215-1185 př. n. l.)

 • posledním známým panovníkem

opět orientace na Egypt když Chetitská říše slábne

dlouhodobé sucho – hladomor

mořské národy – Ugarit vypleněn

 

MOŘSKÉ NÁRODY

* daly se do pohybu kolem roku 1200 př. n. l. * otázka jejich identity a motivace

* v egyptských nápisech od přelomu 14. a 13. stol. př. n. l. různorodá skupina kmenů, které jako piráti terorizovaly suchozemské pobřežní obyvatelstvo celého Středomoří

kmeny

* nápis Ramesse III. v Medinat Habu
⇒ Ekweš – předpoklad, že by mohli být řečtí Achajové

Tereš – anatolští mořeplavci, pravděpodobně Tyrrhénové
 Lukka – Anatolského pobřeží
 Šerdana – pravděpodobně skupina, která dala jméno Sardinii Šekeleš – bývá identifikován se sicilskými Siculy
 Peleset – z Kréty, předkové Palestinců
 Kizzuwatna, Arzawa, Zakala, Alasiya, Tjeker, a Denyen

* některé z těchto skupin žily v opevněných městech – není zcela jasné, proč se daly koncem 13. století př. n. l. do pohybu

 

AMOREJCI

 • mluvili západosemitským jazykem
  • zahrnovali dřívější Amority
 • ovládli téměř celou Sýrii
 • pronikali do Mezopotámie – měli podíl na zničení III. dynastie Urské
 • stávají se důležitou složkou obyvatelstva
  • opouštějí kočovný způsob života – styky a obchod s obyvatelstvem
   • sezónní zemědělští dělníci
   • později vysoké armádní posty
  • Sýrie známá jako “země Amorejců”
  • bitva Chetitů a Egypťanů o vliv nad západní Sýrii – bitva u Kádeš 1274 BC
   • vyhráli Chetité
   • východ Sýrie ale součástí středoasyrské říše
   • západ Asyřané přípojili za Tiglatpilasara I.
  • století – zničení Chetitské říše a pokles moci Asýrie
   • Aramejci si zakládají vlastní městské státy
    • Aram-Damašek

 

 

Reklamy