MOŘSKÉ NÁRODY

* různorodá skupina kmenů kmeny z jihovýchodní Evropy

  • zlikvidovali mykénskou kulturu, obsadili krétu
  • vyvrátily chetitskou říši
  • možná zničili i Ugarit
  • zaútočily na Egypt spolu s Libyjci – na čele s Ramessem III. je v roce 1197 Egypťané odrazili, pak pokračovali do Palestiny

* nápis Ramesse III. v Medinat Habu

Ekweš – snad Achajové

Tereš – pravděpodobně Tyrrhénové

Lukka – z Anatolského pobřeží

Šerdana – snad skupina, která dala jméno Sardinii

Šekeleš – identifikován se sicilskými Siculy

Peleset – snad z Kréty, předkové Palestinců

Kizzuwatna, Arzawa, Zakala, Alasiya, Tjeker, a Denyen

* někteří opevněných městech

 

DOBA PRAOTCŮ

 

* Starý zákon ⇒ spojení vyprávění různého charakteru a záměru – tradice jednotlivých rodů – tradice kněží – tradice vázaná k určitým místům  ⇒ dále upravován

* hlavní osoby ⇒ Abrahám, Izák, Jákob, Josef, Mojžíš   – zřejmě předkové různých složek pozdějších Izraelců

⇒ obtížná datace

  1. a 2. fáze střední doby bronzové (2100-1800 př. n. l.) – nebo poč. pozdní doby bronzové (kol. 1600 př. n. l.) – dokumenty z Nuzi

* Abraham ⇒ Ur, Charrán ⇒ abímelek ⇒ Beer-šeba

* Izák ⇒ „Studnice Živého, který mě vidí“ ⇒ Gerar ⇒ Beer-šeba

* Jákob ⇒ jméno Jisrael (Izrael) ⇒ dvanáct synů – předkové dvanácti kmenů   – synové Izraele (= Jákoba)

* 12 izraelských kmenů ⇒ Rúben, Šimeon, Juda, Dan, Neftalí, Gád, Ašer, Isachar, Zabulon, Benjamín, Efraim, Manases ⇒ „amfiktyonie“ (?)

* Josef ⇒ rysy egyptských lidových vyprávění ⇒ kočovní Semité se usazovali na východ od nilské delty

* Mojžíš ⇒ soubor zákonů jemu připisovaný – stopy dlouhého pobytu v kulturní zemi = výsledek dlouhodobého procesu

⇒ bájné rysy ⇒ Móšé – jméno egyptského původu

Mojžíš ⇒ Baalsapón – snad u Sirbónského jezera (Rákosové moře?)

⇒ Sínaj – Chóreb

⇒ oáza Kadeš ⇒ Árón

 

EXODUS

* Hebrejci v době příchodu ⇒ polokočovníci

⇒ rodové svazky

⇒ více složek – některé mluvily aramejsky

⇒ kananejský jazyk zřejmě až v Palestině

⇒ jednotlivci zřejmě svá osobní božstva

⇒ kamenné sloupky

teorie osídlení: několik vln ⇨ dlouhodobý proces ⇨ skupiny semitských kočovníků a polokočovníků ⇨ postupné získání vlivu a převahy * z větší části místní venkovské obyvatelstvo ⇨ sociálně níže stojící složky obyvatelstva

biblické podání ⇨ vpád sjednoceného kmenového svazu ⇨ likvidace původních obyvatel i s jejich majetkem ¨

 

OSÍDLENÍ PALESTINY

 

Pelištejci a Izraelité přibližně současně

⇨ počátky zpracování železa v Palestině (Pelištejci)

osídlení na počátku doby železné ⇨ žádné trvalé osídlení zničených měst (Chasór)

⇨ města zcela opuštěna (Lakíš)

⇨ nové malé osady ⇨ po čase znovu obydlována starší sídliště

skupiny obyvatelstva

* Izraelci ⇨ nové osady

* Pelištejci ⇨ nesemitská skupina ⇨ pět městských států: Gaza, Aškalón, Ašdód, Ekrón a Gát ⇨ egejské vlivy

  • pohřbívali své mrtvé do hliněných sarkofágů s lidským obličejem plasticky stylizovaným na víku

 

* Kenaánci ⇨ Bét-šan, Megiddo, Taanak, Jibleám, Šekem, Gibeón, Jeruzalém, Gezer ⇨ mohutné opevnění a zásobování vodou z pramene

zabrání Palestiny

údaje v knize Jozue

⇨ Jericho ⇨ Bét-el a Aj ⇨ Gibeón  ⇨ Chasór

⇨ seznamy měst a vesnic přidělených kmenům, s přesným popisem hraničních bodů jednotlivých kmenů

⇨ seznamy měst, která se při prvním náporu nepodařilo dobýt – země nebyla dobyta hned napoprvé beze zbytku, byl to dlouhodobý proces

 

JERICHO: město bylo zničeno již sto let před Jozuem v roce 1350, nicméně bylo obnoveno

AJ: opuštěno před příchodem Izraelců a leželo v troskách (Aj znamená hromada trosek, zřícenina), nelze archeologicky podepřít, že ho zničili Izraelci

 

CHASÓR: na sever od Genezaretského jezera, bylo největším střediskem severní Palestiny, jedna z hlavních základen Hyksósů

⇨ dobyto a vyvráceno kolem roku 1200 – souhlasí teda s biblickým podáním

 

GIBEÓN: jeho obyvatelé podle Bible přišli se ztvrdlými chleby a v sešlapaných střevících, aby ukázali, že přišli zdaleka, mimo oblast dobyvatelského zájmu Izraelců

⇨ historicita smlouvy mezi Gibeónci a Izraelci je doložena údaji z

Reklamy