Třetí dynastie Urská

2112 – 2004

 

Prameny

 • Široké spektrum písemných pramenů
 • Početné nápisy panovníků, byť ne tak obsáhlé
  • Chybí třeba nápisy o válečních taženích
 • Hlavně dedikační a stavební nápisy
  • V sumerštině, v akkadštině pouze ojediněle
  • Nápisy na figurkách, plaketách, cihlách, kuželích, kamenných nádobách
 • Datovací formule
 • Hymny opěvující vladaře Uru
  • Zejména z doby Šulgiho
 • Účetní a administrativní záznamy – zejména za Šulgiho, Amar-Sína, Ibbi-Sína

 

UTU-CHENGAL

Uruk – konec 22.stol. k moci panovník Utu-Chengal

 1. Rozšířil území státu, hlavně J
 2. Také vláda nad Urem (Ur-Nammu – možné Utu-Changahův bratr)
 3. Ur-Nammu – vojevůdce Utu-Chengalova státu

 

Ur-Nammu

 

 • vzbouřil se, osamostatnil a založil vlastní královskou dynastii
 1. Urská dynastie (=Ur III.) – trvala do konce 21.století
  1. sjednotil a vytvořil státní útvar – opětovná centralizace
  2. nejlépe dokumentované fáze mezopotamských dějin
  3. texty související s činností urského státu psané sumerským jazykem

období Sumerské renesance

 • většina lidí v této době už mluvila akkadsky
 • začínají převládat jména akkadského původu
 • sumerština přestává být používaná jako mluvený jazyk – zůstává literárním jazykem

Ur-Nammu se snažil rozšířit území, války (na J)

 • Sjednotil území
  1. zlepšil dopravní spojení mezi různými částmi Mezopotámie
  2. na těchto cestách nechal postavit jakési zájezdní hostince – sloužily královským úředníkům a také obchodníkům a cestujícím ve státních službách
  3. ovládal většinu území Jižní Mezopotámie
  4. kontrola nad městem Ešnunna
  5. koncentroval se na S poté (Kiš, Akkad) – zde vládla dynastie Gutejců –
  6. boje s nimi a v těchto bojích zahynul
  7. „král Summeru a Akkadu“
 • obchod a doprava
  1. provozoval lodní dopravu na Eufratu a Tigridu
  2. obchod s Maganem (dnešní Omán)
 • stavební činnost
  1. přestavba chrámu Nanny v Uru a Enlila v Nippuru
   1. postavil svou dceru do postavení velekněžky Nanny
  2. rekonstruoval Inanin charm v Uruku a Enkiho charm v Eridu
  3. nechal postavit zikkuraty v Uruku, Eridu, Nippuru
  4. budoval zavlažovací kanály kolem Uru
  5. vysušené bažiny – vysazeny datlové háje
 • boje s Elamem
  1. jméno krále Puzur-Inšušinak
  2. boje probíhaly na území Mezopotámie, je ale také zmínka o horách
  3. získal velkou kořist z níž část obětoval Enlilovi v Nippuru, zbytek dal vojákům
 • jeho životní úsilí nebylo dovedeno do konce, zemřel při válkách
 • nástup jeho syna

 

Šulgi

2094-2047

 • vládl 50 let (1.pol. 21.stol.)
 • 2 fáze jeho vlády:
  1. Fáze (trvá cca 20 let)
   1. Stabilizovaní moci na zděděném území po Ur-Nammovi
   2. ne válečné výpravy – posiloval vliv diplomatickými cestami (sňatková politika)
    1. provdal jednu z dcer do oblasti Marchaši (íránské vnitrozemí)
   3. Fáze
    1. stabilizovaná situace uvnitř státu
    2. válečné tažení, expanze S a V – připojení těchto oblastí k Mezopotámii (Asýrie, Elam) + vazalské státy
 • nechal se zbožštit (=deifikace)
 • Literární texty
  1. vrchol chvalozpěvů (hymen) na vladaře
  2. psány sumerským jazykem
  3. vyzvedává i intelektuální schopnosti – uměl číst a psát, hra na nástroje
  4. velké množství písemných pramenů
   1. administrativní záznamy se správou státního majetku
   2. krátké stavební a dedikační nápisy, datovací formule
   3. dedikační nápisy, ve kterých je Šulgi označován jako „bůh své země“
 • Politická situace
  1. upevňování centrální moci, přehled o dění na území státu, systematické péče
  2. místodržící dosazování panovníkem
  3. území Jižní Mezopotámie rozděleno na několik provincií (místodržitel)
  4. hlavní starost o zemědělskou půdu, starost o paláce, daně
 • Daňový systém
  1. složitý a detailně propracovaný
  2. odváděn v naturáliích
  3. záleželo na zaměření dané provincie (R,Ž)
 • Stavební projekty
  1. vybudoval takzvanou „zeď země“ (Amorejská zeď) – není přesně lokalizovány a není známo, proč ji budoval, hlavním cílem měla nejspiš být ochrana před Amorejci, pokračovali v tom jeho nástupci
   1. někde v severní Babylonii
   2. soustava propojených pevností
  2. nově vybudované město Puzriš-Dagan
   1. centralizovaný sklad, blízko Nippuru – hlavně Ž a živočišné produkty
  3. v těchto skladištích skladovány daně a odtud byly redistribuovány
 • Systém kontroly – vytvořen a dobře propracovaný
  1. Místodržící většinou pocházeli z místních obyvatel
  2. Dobrá orientace v lokální problematice a situaci
  3. Nejvyšší civilní správci + hodnostáři vojenského rázu – snaha o oddělení administrativní a vojenské správy
  4. Vojenští hodnostáři podléhali moci urského panovníka, ne místodržících
   1. Většinou nebyli místního původu, často spjatí s urskou královskou rodinou
  5. Často jména cizího původu, najímáni i žoldnéřů
 • Systém komunikace – budování cest („motoresty“)
  1. zakládány domy poslů v provinciích
  2. vybudoval cestu z Uru do Nippuru
  3. opravil cesty v celé zemi
 • Systémy státních škol
  1. písařské
  2. pro státní úředníky
  3. Vytvořen jednotný systém osnov
 • Sjednocen systém měr a vah
  1. Vytvořen jednotný systém pro celý stát
  2. Lokální míry a váhy se ale dále používali (tržiště, nižší vrstvy)
 • Jednotný kalendář – říšský, názvy měsíců
 • Válečná tažení
  1. rychlá a úspěšná teritoriální expanze v druhé fáze jeho vlády
  2. připojil severní Mezopotámii, přilehlé regiony Sýrie, část Íránu
  3. terč Šulgiho výprav – oblast Simurrum, dobyl ji desetkrát během své vlády
  4. Snaha udržet území státu – za jeho nástupců
  5. Šulgiho nástupci – mění se území a politická situace Mezopotámie
  6. Pronikání Amorejců

 

Amorejci

 • v dnešní střední Sýrii
 • západosemitský jazyk
 • vytvářeli koalice – přesun vých. směrem, pronikání do Mezopotámie už v pol.3tis., ve 2.pol.3.tis. důležitá složka obyvatelstva
 • postupně se usazovali v Mezopotámii, přizpůsobovali se
 • často žoldnéři
 • konflikty mezi skupiny Amorejců a vojsky Mezopotámie
 • postupná destabilizace, zintenzivnění migrací

Urský stát budoval opevnění

 • Babylónie, proti přílivu Amorejců = Amorejská zeď (soustava propojených pevností)

 

Amar-Sín

 • syn, nástupce Šulgiho
 • dobře zdokumentováno
  1. nalezena plaketa v Aššuru s nápisem v akkadštine od hodnostáře, jež se označuje za místodržitele v Aššuru, a služebníka krále Amar-Sína
 • stavební činnost
  1. rekonstrukce a stavba kultovních staveb
  2. přestavěl Enkiho chrám v Eridu
  3. rekonstruoval budovu Dublalmach v Uru
 • výbojné války
  1. dobyl a zničil město Urbilum a také část severní Mezopotámie
  2. záznamy o válečních taženích jsou stručné
  3. dvakrát dobyl oblast Šušarra v severovýchodní Mezopotámii
  4. snažil se hlavně upevnit a rozšířit urskou kontrolu v Asýrii
 • jeho titulatura stejná jako jeho otce: král Uru, král čtyř světových stran
  1. zbožštěn hned po nástupu na trůn
   1. v nápisech s grafémem hvězdičky, veleben jako pravý bůh, slunce své země
   2. byl mu zasvěcen chrám v Aššuru
 • zemřel brzy (vládl pouze osm let)

 

Šu-Sín

 • jeho syn
 • uctíván jako božstvo od svého nástupu na trůn
 • rozsáhlá stavební činnost – I chrámy zasvěcené Šu-Sínovi
 • tažení proti Zabšali a Šimaški v Íránu – porazil je podle nápisů s pomocí Enlila a Ninlil
  • zmínky o těchto výbojích v datovacích formulích
 • zničil oblast Simánum
 • zmínka o bojích s Amorejci
  • dál budoval Amorejskou zeď
 • hodnostáři začínali být nezávislí na královské moci – oslabování královské pozice
 • vysoké státní funkce se stávají dědičnými (dřív jmenování panovníkem)

 

 

Ibbi-Sín

 • Rozklad urské říše
 • ekonomická i politická krize
 • Amorejci narušovali činnost urské státní administrativy
  1. Prameny:
   1. Soubor dopisů Ibbi-Sína s proviněními hodnostáři
   2. Součástí učebních textů – proto dobře dochovány

Išbi-Erra

 • Působil ve střed. Babylónii ve službách urského panovníka
 • Administrativní a vojenské úkoly
 • Byl pověřen nákupem velkého množství obilí
 • V Uru panoval nedostatek potravin, ceny obilí velmi vysoké
 • Převzal stříbro – nakoupil obilí, ale zdráhal se ho odvést do Uru – korespondence mezi ním a králem
 • Išbi-Erra se osamostatnil a v Isinu si založil vlastní dynastii
 • Ztráta vlivu v okrajových oblastech, moc proviněných místodržících vzrůstá – funkce se stává dědičnou
  1. Přeměna urského státu na regiony s vlastními dynastiemi
  2. Elam využil této situace – nájezdy do jižní Mezopotámie – proti Uru – dobyli Ur

 

Reklamy