PÍSEMNÉ PRAMENY

 • Nejlépe zdokumentovaná fáze dějin Mezopotámie (vedle III. Dynastie Urské a období Starobabylonského)
 • texty z každodenního života
 • právní, hospodářské a administrativní texty
 • široké spektrum lidského myšlení a činnosti
 • také texty o mezinárodních obchodních transakcích i texty, které dokumentují čilý obchod soukromých osob
  • aramejský jazyk vytlačuje akkadštinu
   • psalo se i sumersky

EKONOMICKÁ SITUACE

 • prosperita Babylonie založená především na ziscích z dálkového obchodu
 • hospodářská síla značná i v době asyrské nadvlády
 • vrstva bohatých obchodníků, rodinné podniky (soustředěné na obchodní transakce a půjčování peněz)
 • podnikali také členové královské rodiny
 • základní zdroj obživy – zemědělství a zpracování jeho produktů, vlastníky půdy byly chrámy a palác
 • chrámové pozemky byly svěřovány nájemcům
 • hospodářství chrámu řídili správcové a účetní pod kontrolou královských úředníků
 • desetina nájemného – odevzdávaná do státní pokladny
 • příjmy státu – také z pronájmu královského pozemku a cel při dovozů zboží
 • daň placená obyvateli na výstavbu a udržování královských paláců a silnic
 • majetek mohli vlastnit členové různých sociálních skupin
 • řemeslníci měli své cechy, byli najímání (například na práce v chrámu)

OBYVATELSTVO

 • Ženy – určitá samostatnost v podnikání, nicméně existenčně závislé na svých otcích, synech a manželích
 • práce otroků využívána jenom v omezené míře – na statcích a řemeslnických dílnách
 • málo písemného materiálu o soukromém životě (svatební smlouvy, dědictví, rodinné právo) – podobnosti v této oblasti s ostatními zeměmi Předního východu
 • sociální a etnické změny – významná složka obyvatelstva – aramejské a chaldejské kmeny
  • měli své nezávislé náčelníky
  • kmen Gamburu, Pukudu
 • rozpínání Chaldejců od 9. století
  • např. Bít Dakkúri, Bít Amukkáni, Bít Jakín
  • žili v Borsippě (chrám zasvěcen bohu písařského umění Nabú)
  • do určité míry ovládali zahraniční obchod

 

POLITICKÉ DĚJINY

 • 1000-500 BC – na trůnu se vystřídalo mnoho panovnických dynastií
 • Babylonie se postupně dostává ze závislosti na asyrských panovnících
 • v některých dobách existuje personální unie mezi oběma státy (Tiglatpilesar III.)
 • častá povstání aramejských a chaldejských kmenů v jižní Babylonii proti Asýrii

 

 • MARDUK-ZÁKIR-ŠUMMI I.
  • vládl v polovině 9. století
  • na počátku vlády čelil vzpouře, kterou vedl jeho bratr Marduk-Bél-Usáte
  • žádal o pomoc Salmanassara II – ten mu vyhověl – vzbouřenec byl eliminován
  • smlouva mezi Asýrií a Babylonií, nevýhodná pro Asyřany
   • později Asýrie vytáhla na Babylon a zajala krále
  • TIGLATPILESAR III
   • vyvedl Asýrii z politické krize a obnovil její moc
   • uznán jako král v Babylonu a korunován “král Babylonu, Sumeru a Akkadu
   • personální unie

 

 • SALMANASAR
  • take korunován babylonským králem, později ale svržen

 

 • MARDUK-APLA-IDDINA
  • jeden z chaldejských kmenových náčelníků kmene Bít Jakín
  • ovládl Babylon a stal se oficiálně králem
  • vyhnán Sargonem zpět domů, Bít Jakín dobyt

 

 • změna poměrů – smrt Aššurbanipala v roce 627 BC – zemřel také král Babylonu Kandalánu
 • babylonský trůn 1 rok neobsazen

 

 • NABOPOLASAR (626-605)
  • Chaldejec, vlády se zmocňuje na podzim 626 BC po vítězném střetnutí s asyrskými vojsky
  • pocházel z Přímoří
  • bojoval s vojsky asyrského krále Sín-šar-iškuna
  • upevnil moc a boje se přenesly na území Asýrie
  • 616 BC asyrské vojsko poraženo na břehu Dolního Zábu, obléhání města Aššur (ubránilo se)
  • 614 BC Médové pod vedením Kyaxara dobyli a vyplenili Aššur – Nabopolasar chtěl využít jejich síly v boji proti zbytkům asyrské moci
  • smlouva o přátelství s králem Kyaxarem – zpečetěna sňatkem Nabopolasara a jeho dcery
  • 612 BC společné obléhání Ninive po dobu 3 měsíců (Sin-šar-iškun zahynul v bojích)
  • část asyrského vojska pod vedením posledního asyrského krále Aššur-uballita II se uchýlila do Charránu – stal se poslední baštou boje za záchranu Asýrie
  • Charrán 609 BC dobyt a vypleněn, král se stáhl na západní břeh Eufratu
  • poslední pokus o získání Charránu s podporou Neka II – obléhání Charránu odraženo – definitivní zánik Asýrie
  • Babyloňané pronikají do Palestiny a Sýrie – ohrožují egyptské pozice
  • snaha o ovládnutí města Karchemiše – tady egyptská posádka
  • 605 BC babylonské vojsko pod vedením následníka Nebukadnesara překročilo řeku a zaútočilo na Karchemiš – Egypťané zdecimováni, další porážka zbytku armády u Hamá
  • většina Sýrie a Palestiny se bez odporu stala součástí babylonské říše
  • umírá v roce 605 BC

 

 • NEBUKADNESAR
  • korunován měsíc po smrti svého otce, 7. září 605 po návratu ze syrského tažení
  • vrací se do Sýrie – nové výboje a dobytí Aškelonu
  • těžké ztráty v boji proti Neko II v roce 601 BC
  • dobyl Karchemiš odkud vyhnal egyptskou posádku
  • tažení proti judskému králi Jójákínovi – obléhání Jeruzaléma a pád města 16. března 587 – král odveden se 3 tisíci obyvatel do Babylonu
  • na judský trůn dosazen král Sidkijáš – také se bouří proti Babylonu, vojska pak obléhají město víc než rok a v roce 587 BC je dobyto, Sidkijáš prchá do Jericha – nalezen a oslepen, odveden do Babylonu
  • obléhání Tyru 13 let
  • v roce 568 BC druhá výprava proti Egyptu – málo zpráv
  • začátkem 6. století zaniká Urartu – zničeno úteky Kimmeriů, Skytů a Médů
  • válka mezi Médy a Lýdy s trváním pěti let skončila příměřím zprostředkovaným Nebukadnesarem
  • bezprostředním podnětem k ukončení konfliktu – zatmění měsíce 28. května 585 BC – zděšení na obou stranách
  • velkolepá přestavba Babylonu, chrámových a palácových budov
   • dokončení rekonstrukce zikkurratu Etemenanki (stavba začala za Nabopolasara)
   • procesní cesta – vedla k Esagile, její součástí byla Ištařina brána
   • zrekonstruováno městské opevnění
  • největší rozkvět i územní rozsah babylonské říše

 

 • AVÍL-MARDUK (561-560)
  • krátce po nástupu na trůn byl svržen

 

 • NERIGLISAR (559-556)
  • před nástupem na trůn byl vysokým administrativním hodnostářem chrámu v Sipparu
   • nastoupil po chvilce zmatků po smrti Avíl-Marduka
   • nevíme nic o jeho původu
  • především zprávy o stavební činnosti – obnova chrámů a paláců, zavlažovacích kanálů
  • podnikl pouze jedno tažení – do Kilikie (556 BC)

 

 • LÁ-ABÁŠ-MARDUK
  • Neriglisarův syn
  • zavražděn po třech měsících vlády

 

 • NABONID (556-539)
  • otec Nabú-balassu byl místodržitel, matka Adad-guppi byla kněžkou měsíčního boha v Charránu (zemřela ve věku 104 let)
  • snažil se cílevědomě navazovat na tradice babylonského státu
  • dosadil svou dceru do funkce kněžky v chrámu boha měsíce v Uru (jako Sargon Akkadský)
  • opravoval staré chrámové budovy, pátral po zakládacích listinách dávných mezopotámských králů
  • podporoval především kult boha Sína, rekonstruoval jeho chrámy v Charránu a Uru
   • obnovil po 50 letech bohoslužbu v chrámu boha Sína v Charránu
   • vnitropolitická krize – silná opozice na čele s kněžstvím boha Marduka v Babylonu (byli popuzeni Nabonidovým důrazem na kult boha Sína)
   • Hanopis na Nabonida – text napsán vytříbeným stylem, je to dílo vzdělance
    • spousta narážek na jiná babylonská díla
   • zapojoval do výkonu vladařských povinností svého syna Bél-šar-usura (zastupoval ho v době jeho nepřítomnosti, dělal to i Nabopolasar)
   • ekonomické potíže – hladomor v Babylonii (podle knězů trest za zradu vůči Mardukovi)
   • Nabonid přestěhovává svou rezidenci na jih
   • porážka vládce oázy Tajmá v Arábii, nechal si tam postavit palác
   • deset let pobýval v oázách v Arábii (podle Bible byl blázen který se tam sedm let živil jenom trávou) – nejspíš hlavně ekonomické a politické důvody – usiloval se tady vybudovat obrannou základnu a Tajmá ležela na obchodní cestě mezi Babylonii a středomořským pobřežím
   • Kýros dobyl Ekbatanu a Médy, podé lýdského krále Kroisa – to přinutí Nabonida vrátit se do Babylonu
    • Babyloňanům chybí vůle k obraně a přejí si raději vládu Peršanů
   • vůdce Gubaru ze země Gutium bez boje obsazuje Babylon, Nabonid zajat
   • později možná místodržícím v Kermanii
   • dobytím Babylonu končí velká etapa mezopotamských dějin
   • nikdy od té doby Mezopotámie netvořila samostatný politický útvar
   • akkadština vytlačována aramejštinou a řečtinou

 

 

 

Reklamy