3000-2334 BC

 • jsme v lepší pozici, už dokážeme díky pramenů nehmotných rekonstruovat podobu společnosti
 • od roku 3000 BC, doba bronzová

Materiální kultura

 • kámen
  • výroba nástrojů – čtyřkolový válečný vůz pro dva muže (řidič a bojovník)
  • pečetidla, zejména v jižní Mezopotámii
  • pečetní válečky – člověk, zvířata, božské a bitevní scény
  • plakety – destičky s dírou, které se na něco věšely s kultovními motivy
  • stély – zobrazovány na plaketách, s válečnými scénami, uspořádány v tzv. registrech
  • sošky – používaly se při rituálech, disproporční zobrazení (zvýraznění očí)
 • kovy
  • arzénová měď (arzén se tam dostal při tavení)
   • výroba nástrojů a zbraní
  • bronz – objevují se o něm první doklady
  • stříbro a zlato – nálezy z Uru, plnilo funkci při placení
  • měď – výroba běžných předmětů
  • olovo
  • želeno – ozdobné předměty, především v Anatolii, jinak ojediněle
 • keramika
  • většinou bez zdobení, sériová výroba
 • architektura
  • inovativní prvky
  • cihly jako stavební materiál, vyrobeny pomocí forem
   • rovnovypouklé cihly se vzorkem rybí páteře
  • trojlodní budovy s centrálním nádvořím (chrámy a soukromé doby)
  • paláce podobně stavěné jako chrámy, obklopeny hradbou od vnějšího města (Kiš, Larsa, Mari), oválný chrám v Chafádží
 • pohřbívání
  • pod podlahy domů nebo na pohřebištích mimo obytnou zástavbu
  • skromná pohřební výbava
  • diferenciace ve společnosti (díry v zemi x hrobky)

 

Fáze raně dynastického období

1 Fáze 3000-2750

2 Fáze 2750-2600

 • první dvě fáze málo dokumentovány, a to jako hmotnými tak písemnými prameny
 • pokud ano, tak jsou to zejména keramika a pozůstatky staveb
  • v povodí Dijály – Ešnunna, Chafádží, Tall Gubba
  • v jižní Babylonii mnohem méně pramenů – Kiš, Eridu, Nippur – obytné i veřejné budovy a pohřebiště
  • největším souborem z tohoto období – stovky tabulek z Uru – nalezeno v chrámu boha Měsíce
   • administrativní záznamy ohledně dobytka, obilnin, pozemků
   • vlastní jména, školní tabulky
  • nový žánr mezopotamského písemnictví – královské nápisy
   • nejvydatnější zdroj zpráv o historických událostech
   • v této době ještě skoupé na informace

3 Fáze 2600-2334

Prameny

 • vzrůstá počet písemných pramenů
  • nejvzácnější jsou královské nápisy
   • o stavebních projektech, dedikacích, válečných událostech
   • obsahují datovací formule
   • roky vlády se číslovaly podle významných událostí
    • stavby budov, kanálů, chrámu, jmenování hodnostářů
    • datovací formule až do 1500 BC, pak čísla
   • nejvýznamnější lokality:
    • UR
     • texty zde nalezené snad souvisejí se správou hospodářského charakteru (zemědělská produkce, sklizeň, výdej)
     • otisky pečetních válečků (pečetidla skladů a nádob)
    • ŠURUPPAK – J. Babylonie
     • texty v sumerském jazyce
     • asi tisíc tabulek ve 25 archivech – specializované na určité typy pramenů: zemědělství, právo, lexikální texty, náboženský a literární charakter
     • typická ukázka pečetních válečků z tohoto období
     • koncem 3. tisíciletí Šuruppak upadá
    • Abú Salabích
     • město destkrát menší než Šuruppak
     • obsáhlý soubor písemných pramenů náboženského a literárního charakteru
     • tabulky z rozhlehlé budovy, možná chrámy Nisaby – patronky písařů, 500 tabulek
     • texty v sumerském jazyce z období kolem 2600 BC
    • GIRSU
     • o něco mladší texty (25. a 24. století), v pozdějších dobách pouze provinčním střediskem
     • nápisy místních vladařů
     • texty administrativního charakteru (správa chrámového hospodářství)
     • psáno sumerským jazykem s přítomností akkadských slov nebo slov akkadského původu

Sumerský seznam králů

 • významná památka starověkého Blízkého východu
 • Mladší, z doby kolem roku 2000 BC
 • Přehled královských dynastií od mýtických počátků světa po dobu isinských králů
 • výběr nejdůležitějších měst
 • „království sestoupilo z nebe“
 • Vládci pak vládli v předpotopních městech: Eridu, Bad-Tibira, Larak, Sippar, Šuruppak
 • 8 králů vládlo 241 tisíc let, pak potopa
 • Po potopě království ve městech: Kiš, Uruk, Ur, Adab, Akšak, Isin
 • Ne všichni králové doloženi v jiných pramenech
 • Králové z raně dynastické doby doloženi i jinde
 • Seznam naprosto ignoruje městský stát Lagaš-Girsu
 • nespolehlivé časové údaje

Gilgameš,

 • králem Uruku od potopy, vládl 126 let
 • Gilgameš a Agga – literární památka o bitvě těchto dvou králů, Gilgameš uhájil nezávislost města Uruk
  • epos o Gilgamešovi (2000 BC), psán už akkadsky

 

Seznam králů Lagaše

fragmentárně dochovaný z doby 2000-1500

 • Uvádí 36 vládců i s řadou informací
 • Také řada nevěrohodných údajů
  • fantastické délky doby vlády
 • nepodloženo žádnými historickými prameny
 • Třeba parodií na Sumerský seznam
  • je mu hodně podobný
  • začíná příběhem o potopě světa
 • Epické skladby – čtivý ale značně nespolehlivý materiál z tohoto období
  • Gilgameš – nejoblíbenější postava epických skladeb – pět různých
   • Např. spor mezi Gilgamešem a králem Aga

Písmo a jazyk

 • Důležité změny písemného systémů – obrázkový charakter grafémů se ztratil, jejich vzhled se stává abstraktním
 • Základním prvkem – klín
  • Z něj se skládají všechny znaky
  • Vznik klínového písma
  • Slabiky, původně označující konkrétní věc, se začínají používat nezávisle na původní význam
 • Psaní – pisátkem ze seříznutého rákosového stvolu s trojúhelníkovitým průřezem
 • Jazyk sumerský – jeho původ v oblasti Sumeru (na jih od Nipuru)
 • Dalším jazykem této doby – východosemitská akkadštinu – na sever od Nippuru

Etnické složení Mezopotámie

 • Sumerové, Semité a další skupiny

Politická a náboženská situace

 • Proces urbanizace – růst počtu městských sídel i jejich velikosti
  • jedno velké středisko a území kolem něj
 • Města u sebe v dlouhých řetězích podél přirozených i umělých vodních toků
 • období politické fragmentace, žádná velká říše
 • Venkovské osady mizely
 • Ozbrojené konflikty mezi státy
  • vznik státu – městský stát, většina tvořena jedním hlavním městských střediskem o nevelkém území, bylo tam několik sekundárních městských středisek
  • v čele tohoto státu stál panovník nebo král, královská funkce byla dědičná
  • dědičné královské dynastie, panovník byl dosažen božstvem, které ho mohlo svrhnout
  • dvě mocenská centra, která soupeřila ale také spolupracovala (palác x chrám)
  • panovník měl těsné vazby na chrám, kde bylo toto božstvo uctíváno
  • vykonával kultovní obřady a podporoval všemožně materiálně tento daný chrám dary, pozemky atd.
  • uctívané další božství, většinou celoplošně, ale v jednom ze sídel mělo to které božství svůj hlavní chrám, v ostatních mělo jenom pobočky, třeba ve formě malého chrámu
  • božstvo tudíž vázáno na určité místo
  • božství měla také hierarchii, některá měla vyšší, jiná nižší postavení
  • bůh ENLIL – nejprve ztotožňován s povětrnostními jevy, později patron a ochránce královského úřadu
  • jeho centrum bylo ve městě Nippur – náboženské centrum celé Mezopotámie
 • území Mezopotámie politicky značně rozdrobené na celou řadu městských států – v bezprostřední blízkosti jedno vedle druhého desítky států
 • mezi městy panovaly těsné vztahy – vzájemně spolupracovali i soupeřili, což mohlo přerůstat do ozbrojených konfliktů
 • spolupráce v různých sférách – pomáhaly si při stavbě velkých projektů, třeba kanálech, chrámů, mohli si posílat vzájemně pracovníky, formovat větší aliance a koalice, vedli fondy příspěvků členů koalice ve formě centrálního skladu, ze kterého se produkty dále redistribuovali
 • koalice politického charakteru – spolupráce ve vojenské oblasti, vzájemné konflikty – písemné prameny a nepísemné znázornění
 • nejlepší informace máme o válce, která se táhla několik generací, s velmi typickým motivem – o pohraniční území se zemědělskými pozemky a kanalizaci

URUK

 • významné centrum, podobně jako v předchozí době
 • opevněné město, mělo asi 400 ha
 • 40-50 tisíc obyvatel
 • sídlo významných panovníků
 • hlavní středisko Jižní Mezopotámie od 4. tisíciletí
  • centrum sdružení měst – nalezeny otisky městských erbů
 • Hradby dlouhé 10 km, podle tradice je postavil Gilgameš

Král Enšakušana

 • první urucký král
 • zanechal několik autentických nápisů
  • Nápis na mnoha fragmentech v NIppuru – titulován jako král Sumeru, vládce země
 • Vedl válečné výpravy
 • Na příkaz bohů zničil Kiš, zajal krále Enbi-Ištara
 • Zničil Akšak, vítězství nad Akkadem (první zmínka o tomto městě)
 • Kořist z dobytých měst věnoval jako obětinu Enlilovu chrámu v Nippuru
 • uvažoval o rozšíření své země

KIŠ

 • Jeden z nejmocnějších států
 • titul „král Kiše“ byl velice prestižní
  • takový král byl pokládán za uctívanou politickou autoritu
  • mohl zasahovat do dění v jiných městech
  • nadřízená autorita jiným vladařům
 • pohřebiště v Kiši – pozůstatky tažných zvířat a vozů

Král Enmebaragesi

 • Vůbec první král doložen vlastními nápisy
  • zachovaly se dva nápisy:
   • jeden z města Tutub (Chafádží) na dolním toku Dijály
    • byl tady nalezen fragment obětní nádoby, který nese nápis jména tohoto panovníka
   • druhý nápis objeven na fragmentu nádoby, neví se odkud (byl zakoupen na trhu se starožitnostmi) – je na něm titul „král Kiše“
  • Podle Sumerského seznamu vládl až 900 let
   • Byl otcem Aggy – ten není vůbec doložen, pouze v mýtech s Gilgamešem
  • Z Elamu přivezl zbraně jako součást válečné kořisti

Král Mesalim

 • Vládl v období 2600-2500
 • V konfliktu Girsu a Ummy vystoupil jako rozhodčí a stanovil hranice mezi nimi
  • Na tom místě dal umístit stélu se svým jménem
 • Nesporně měl autoritu
 • Označen nápisy jako stavebník Ningirsuova chrámu v Girsu
  • v Girsu nalezena hlavice žezla s nápisem, že zasahuje do pravomocí místních panovníků
 • Ve městě Adab provedl chrámové rituály, uváděn jako král Kiše
 • V Sumerském seznamu není uveden, třeba měl jenom titul krále Kiše, ale jeho rezidence tam nebyla
  • nemáme jistotu, že v Kiši opravdu sídlil
  • mohl ho používat jenom z prestižních důvodů a kvůli výsadám
 • mohl pobývat ve městě Dér (nápis „hranice rozdělil ve jménu boha Ištarana“ – ten byl z Déru)

Král Mesanepada

 • Také měl titul krále Kiše
 • jeho sídelním městem byl Ur
 • v Mari nalezena perla coby šperk s vyrytým jménem Mesanepady
  • vůbec se v Mari nalezla řada hmotných a písemným dokladů z této doby

UR

 • Významným jihobabylonským městem
 • Panovníci – válečné úspěchy v boji proti okolním státům
  • Větší státní celek ale nevybudovali
 • klíčová role při obchodních kontaktech v oblasti zálivu
  • Dilmun, Magan (Omán), Meluchcha (u řeky Indus)
 • Královský hřbitov – objeven Leonardem Woolley
  • velké pohřebiště – stovky hrobů
  • ohromující množství uměleckých předmětů ze zlata a lapis lazuli
  • první doklad o diferenciaci společnosti
   • jednoduché a skromné hroby bez výbavy x hrobky s poklady
  • velké množství koster – asi lidské oběti
  • nápisy na předmětech – Urská královská rodina

ADAB

 • málo zdokumentováno

UMMA

 • boje s Girsu-Lagaš o zavlažovací kanály
  • arbitrem král Mesalim z Kiše, jež jim určil hranici

LAGAŠ-GIRSU

 • Nejlépe zdokumentovaný městský stát
 • Dvě hlavní rovnocenná městská střediska
  • Vzdálená od sebe 20 km
 • Girsu sídlem panovníků, titul byl král Lagaše
 • dynastie z Lagaše – není zahrnuta do Sumerského seznamu
  • Přesto její vladaři zanechali řadu památek na svou vládu, zejména nápisy

Král Ur-Nanše

 • Postavil hradby kolem Lagaše, chrám bohu Nanše a prováděl práce na hlavním chrámu boha Ningirsu
  • Dřevo na chrám ze země Dilmum – dnešní Bahrajn
 • Konflikt s městy Uru a Umma – oba nepřátele poražení
  • Konflikt by nejspíš o pohraničních sporech
  • Na desce nalezené v chrámu Ningirsu
   • Muž z Lagaše, muži z Uru, muži z Ummy
   • Uvedeny i jména hodnostářů nepřátel, kteří padli do zajetí
  • Konfliktu s Ummou věnované doklady jsou z jenom s Lagaše
   • Nejspíš byla významným městem
   • V samotné Umě se našlo pouze málo nápisů

 

Král Eanatum

 • Syn Akurgala, který nastoupil po Ur-Nanše
 • Nejčastěji ze všech králů se zmiňuje o válkách
 • Mnohem méně ale zmiňuje svou stavební činnost
 • Supí stéla – nalezena v Girsu
  • Stéla se sumerským nápisem
  • Její reliéf zobrazuje jednotlivé fáze konfliktu Lagaš-Girsu s Ummou
  • Značně fragmentovaná stéla – sedm kusů tvoří jenom třetinu původního rozsahu
  • Vyobrazení také boha Ningirsu
  • Stéla obsahuje výčet pozemků, které Eanatum získal zpět od Ummy pro Ningirsu
  • Přísahy při různých božstvech, které poražený král musel proslovit
  • historický i umělecký pramen
 • Za vlády předchůdce Eanatuma pronikla Umma hluboko do sporného území a její vojáci vyvrátili Mesalimovu stélu – následoval pak boj pod vedením Eanatuma
 • vyhnal nájezdníky z Ummy
 • porazil město Akšak, Kiš i Mari
 • úspěšně bojoval proti Elamu a Subartu

 

Král Enanatum I

 • Milovaný bratr Eanatuma
 • také bojval s Ummou
 • Stavební a dedikační nápisy – přestavba chrámu Ibgal v Lagaši – bohyně Inana
 • Nejobsáhlejší nápis – na hliněné tabulce, zmiňuje se o obnovení konfliktu s Ummou
  • Jméno Ummského krále Ur-Lumma
  • Obsadil pozemky na území Pahorek černého psa

Král Enmetena

 • Jeho syn, opět konflikty s Ummou
 • značné množství písemných údajů
 • Dlouhý nápis na hliněném kuželu – nejpodrobnější údaje o válce s Ummou
  • o konfliktu s králem Ummy jménem Il, se kterým se nemohli shodnout ohledně zavlažovacích kanálů

Král Enentarzi

 • Za Enmetenovi vlády působil jako nejvyšší správce Ningirsuova chrámu
 • málo zdokumentováno

Král Lugalalanda

 • opět vládl krátce

Král Urukagina

2351-2342

 • Označován za uzurpátora, který se zmocnil trůnu násilím
 • Také byl prvním sociálním reformátorem v dějinách
  • Po nástupu na trůn vyhlásil amnestií vězňům
  • Usiloval o ochranu nejníže postavených vrstev společnosti před útlakem zámožných
  • Snažil se také o účinnější ochranu chrámového majetku – třeba chrámový dobytek nesměl být používán k práci na královských pozemcích
  • Snížil poplatky v naturáliích za uspořádání pohřbu a rozvodového řízení
 • Za jeho vlády vypukla válka s Urukem – ovládl ho spolu s Ummou král Lugalzagesi
  • Poškodil, vypálil a zničil desítky svatyň
  • Odvezl si kořist z chrámů a zničil sochy božstev
  • Urukagina vzývá Nisabu, aby krále potrestala
   • Změna titulu krále Lagaše na krále Girsu

Král Lugalzagesi

 • Jedna z nejvýraznějších postav raně dynastických dějin
 • Dlouhý nápis na řadě fragmentů kamenných nádob z Nippuru
 • Dlouhá a honosná titulatura
  • Král Uruku, král země, vládce Ummy
 • Bůh Enlil mu svěřil kralování nad celým Sumerem
  • Pod jeho vládou byla města Ur, Larsa, Umma, Zabalam
 • Nejspíš sjednotil celou Mezopotámií v jižní části
 • setkal se s vládce severní Babylonii – Sargonem
  • Sargon dobyl Uruk, zajal Lugalzagesiho
Reklamy