pouze přibližná  ⇒ vývoj se oblast od oblasti mohl různit ⇒ v předpísemných obdobích téměř nemožná přesná datace ⇒ několik temných období

 

PREHISTORIE

⇒ paleolit (velmi zhruba 4 mil.-12. tis. př. n. l.)

⇒ mezolit (asi 12.–10./8.  př. n. l.)

⇒ neolit (asi 10./8.–5. tis. př. n. l.)

⇒ eneolit/chakolit (asi 5. tis. – 3500 př. n. l.)

 

ELAM 

protoelamské období (asi 3400/3200-2800 př. n. l.)

 

staroelamské období  (asi 2600/2 400-1600 př. n. l.)

 • dynastie z Avanu (asi 2600-2100 př. n. l.)
 • dynastie ze Šimaški (či Simaški; asi 2100-1900 př. n. l.)
 • období sukkalmachů (asi1900-1600/1400 př. n. l.)

 

středoelamské období (ca. 1600/1500-1100/1000 př. n. l.)

 • Middle Elamite I (1600-1350 př. n. l.)
 • Middle Elamite II-III (ca. 1350-1000 př. n. l.)
 • potomci krále Igechalkiho (asi 1350-1200 př. n. l.)
 • Šutrukovci (asi 1200-1100 př. n. l.)

 

novoelamské období (1100/1000-539 př. n. l.)

 • Médové (625-550 př. n. l.)

 

PERSIE 

Achaimenovci ((550) 539-331 př. n. l.)

Alexandr III. Makedonský (331-323 př. n. l.)

Seleukovci (331-250/247 př. n. l.)

Parthové (Arsakovci; 250/247 př. n. l. – 226/224 n. l.)

Sásánovci (224–650 n. l.)

 

 

Přírodní podmínky oblasti

rozsáhlé a velmi rozmanité území

⇒ vysoká, pustá pohoří, bažiny a solné pustiny

⇒ úrodná pole, pastviny a lesy

* nejstarší civilizace vznikla v okolí řek – Šúšan ⇒ Kercha (také Karche) ⇒ Kárún (Ulai)

* oblast poměrně snadno přístupná – křižována různými etniky

* JZ Írán blízko Mezopotámii – časté kontakty

* nerostné bohatství

 

Protoelamské období

 • JZ část Íránu – oblast Elam
  • kontakty s Mezopotámií
  • vývíjí se protoelamská kultura (kolem 3500 BC)
   • prvky typické i pro Mezopotámii: monumentální stavby, terasy, vnitřní rozdělení
   • pečetní válečky s podobními motivy
  • písemné doklady od konce 4. tisíciletí
   • texty psané na hliněných tabulkách
   • písmo se podobá piktografickému písmu, které se používalo v jižní Mezopotámii
  • počátkem 3. tisíciletí přerušení kontaktů s Mezopotámií asi na 500 let
   • pak opět písemné prameny
    • klínové písmo převzaté z Mezopotámie
   • kolem roku 2400 BC
    • Súsy
    • Anšan
    • Panovníci označování jako králově Anšan a Sús – staroelamské období

Staroelamské období

DYNASTIE Z AWANU

První dynastie (2400-2100 př.n.l.)

 • z oblasti Awan
  • severně od Sús
  • stol. – konfrontace s Akkadskou říší
  • Akkadský panovník Sargon udělal z elamských panovníků vazaly
  • Akkadský panovník Maništušu podnikal výpravy do Elamu
   • Smlouva uzavřena s panovníkem Narám-Sína
    • Nalezena na akropoli v Súsách
    • Napsaná v elamštině na hliněných tabulkách
    • Elamský panovník bude poskytovat Akkadskému státu vojenskou pomoc, nebude útočit na Akkad
   • s úpadkem Akkadské říše ve 22. století získává Elam nezávislost

 

Dynastie ze Šimašky

(či Simaški; asi 2100-1900 př. n. l.)

 • v druhé polovině 21. století – oslabení moci Urských panovníků
  • Elam získává nezávislost

⇒ samostatné mocenské centrum se v Íránu posunulo na východ

⇒ nejvýznamnější Šimaški

 • zřejmě zahrnovalo několik oblastí
 • střední a pozdní fáze urského období – moc Šimaški vzrůstala

Královský seznam ze Sús (Seznam králů z Avanu a Šimaški)

 • 12 králů ze Šimaški
  • * Girnamme    – na 1. místě v seznamu králů ze Šimaški
   • řazen do období vlády urského Šulgiho (2094-2047 př. n. l.), AmarSîna (2046-2038 př. n. l.) nebo Šu-Sîna (2037-2029 př. n. l.), možná všech

III. dynastie z Uru (2112-2004 př. n. l.)

Šulgi – připojil Elam ke svému státu

⇒ Šu-Sîn (2037-2029 př. n. l.)  – rozsáhlá vojenská operace proti Šimaški

⇒ Ibbi-Sîn (2028-2004 př. n. l.) – urský stát v krizi – postupný rozpad (Súsy asi ve 3. roce jeho vlády)    – několik tažení na východ – marné

* Kindattu ⇒ 6. král dynastie ze Simaški

 • ovládal i oblast Sús
 • protiurská koalice – neúspěšný pokus o zapojení Išbi-Erry z Isinu
 • ve 24. roce Ibbi-Sînovy vlády – útok spojených vojsk Elamu a Šimaški pod vedením Kindattua, Ibbi-Sîn zajat a odvlečen
 • Ur dobyt
  • konec 3. dynastie z Uru
 1. dynastie z Isinu ⇒ Išbi-Erra (2017-1985 př. n. l.) – 26. rok vlády – Elamité a armáda Šimaški vyhnáni z Uru – datovací formule „Rok, v němž Išbi-Erra, král, srazil svou mocnou zbraní Elamitu, který pobýval uprostřed Uru.“

* jména dalších elamských panovníků a dění v Elamu – nejasné

* dynastie králů ze Šimaški u moci do roku 1900 př. n. l.

 • expanze do JZ Íránu, celý ho ovládnou

 

sukkalmaḫḫové

(asi 1900-1600 př. n. l.)

sukkalmaḫḫu (sum. SUKKAL.MAḪ) – doslova vznešený vysoký úředník, vezír  (summerské označení)

 • po urském panovníkovi nejdůležitější osoba ve státě
  • spravoval Elam
 • 1900 př. n. l. – nová dynastie sukkalmaḫů (také Epartiovců)
  • okolnosti nástupu nejasné
  • moc této dynastie brzy po celé západní Asii
  • ovlivňování dění v Asýrii, Babylónii, Ešnunně a v Mari
  • oslabeni Ḫammurapim
 • větší a rozmanitější množství pramenů ⇒ přesto jedno z nejnejasnějších období co do chronologie
 • neklidné období – několik mezopotamských vpádů – např. Gungunum (1932-1906 př. n. l.) z Larsy

* Ebarti/Eparti     ⇒ zřejmě zakladatel dynastie

* Šilḫaḫa    ⇒ první skutečný panovník dynastie  ⇒ „vybraný syn Epartiho“

* Atta-ḫušu   ⇒ snad uzurpátor  ⇒ „syn sestry Šilḫaḫy“, ale také „pastýř lidu Sús“

* Kuk-Kirmaš   ⇒ snad 4. panovník dynastie  ⇒ první použil v Súsách titul sukkalmaḫ

* Sive-palar-ḫuppak (kol. 1780 př. n. l.) ⇒ současník Zimrī-Līma z Mari (1782-1759 př. n. l.) a babylónského Ḫammurapiho (1792-1750 př. n. l.) ⇒ na čas nejmocnějším mužem Předního východu

Elam oslaben koalicí vedenou Ḫammurapim

⇒ následující králové doloženi ekonomickými a právními texty ze Sús a několika málo královskými nápisy – isolace ⇒ doloženo mnoho jmen – nejasné zařazení

Charakteristika vlády sukulmahhů

 • v kultuře orientace na Mezopotámii
 • Súsy hlavním centrem – pod mez. vlivem – např. súsko-mezopotamský pantheon ⇒ královské tituly mez. původu (titul „král Anšanu a Sús“ brzy opuštěn) ⇒ úřední listiny psány v akkadštině a sumerštině
 • nástupnictví ⇒ primogenitura, ale upřednostněna endogamie – titul „syn sestry Šilḫaḫy” neznamená „synovec“, ale přesněji syn, jehož Šilḫaḫa zplodil se svojí vlastní sestrou“
 • státní moc ⇒ často jakýsi „triumvirát“ ⇒ „sukkalmach“      ⇒ „sukkal Elamu a Šimaški“     ⇒ „sukkal Sús“ – z jedné příbuzenské skupiny

Prameny z tohoto období

 • Prameny ze Sús
  • Elam navazuje na Mezopotámskou kulturu
  • Hospodářské záznamy
 • Prameny z Mári
  • Elam představoval významnou mocnost tehdejší doby
  • Zasahovali do politické oblasti Sýrie a Mezopotámie
  • Elamští panovníci jsou popisovány jako otcové mezopotamských a syrských panovníků
  • Označováni jako velko-králové
 • Elam obchodoval s cínem (doba bronzová)
  • Dovážení cínu – kontrola Elamských panovníků

 

Středoelamské období

TEMNÉ OBDOBÍ (asi 1600-1500 př. n. l.) 

 • středoelamské období – období „elamizace“ Súsiany ⇒ starší titul „král Anšanu a Sús“ ⇒ akkadský jazyk postupně vzácným úkazem ⇒ v Súsianě zaveden elamský panteon
 • dynastie Kidinuovců / potomků Kidinua (asi 1500-1400 př. n. l) ⇒ pět doložených králů – nemáme žádný doklad naznačující filiaci ⇒ první změny typické pro středoelamské období    – titulatura – „král Sús a Anšanu“    – uvedení elamského pantheonu do Súsiany
 • ⇒ stále ale pokračují v používání akkadštiny ve všech svých nápisech

STŘEDOELAMSKÉ OBDOBÍ (asi 1500-1100/1000 př. n. l.)

 • potomci krále Igeḫalkiho (1400-1200 př. n. l.)
  • málo pramenů
   • elamské kulturní traduce
   • nepoužívá se už sumerské titulování
   • písemné prameny v elamštině – dedikace, stavební texty, jenom málo textů v akkadštině
   • méně uctívání akkadského pantheonu – uctívání bohů elamského původu
  • starší poznatky ⇒ nástup spjat s nájezdem krále Kurigalzua II. (1332-1308 př. n. l.) ⇒ sedm králů
  • dva novější prameny ⇒ novobabylónský dopis psaný elamským králem – snad  Šutruk-Naḫḫunte     – výčet elamských králů, kteří se oženili s kassitskými princeznami, a jména dětí ⇒ dva fragmenty sochy s elamským nápisem     – přičteny dalšímu dosud neznámému králi
  • ⇒ počátek vlády dynastie posunut dále do minulosti ⇒ známe deset králů, není ale jisté, zda je seznam kompletní
  • ⇒ počátek vlády někdy na zač. 14. stol. př. n. l. ⇒ stol. př. n. l. – celý Elam i v oblasti na SZ pobřeží Perského zálivu
  • „elamizace“ Súsiany ⇒ jen velmi vzácné dokumenty psané v akkadštině ⇒ titul „král Anšanu a Sús“ ⇒ božstva z íránské vrchoviny zavedena také v Súsianě

* Untaš-Napiriša (asi 1275-1250 př. n. l.)

 • ⇒ město Dūr-Untaš (také Al-Untaš-Napiriša; dn. Čoḡa Zanbīl)
  • nova residence, již vybudoval hned na začátku vlády
  • i po jeho smrti používáno jako hlavní město
  • nebylo změněno pozdějšími přestavbami
   • na sto hektarů, obklopeno hradbami
  • dvojí zasvěcení velkého zikkurratu – Inšušinak, Napiriša
   • postaven z nepálených cihel
   • čtverčový půdorys, rohy podle světových stran
   • dnes dochován do výšky 25 metrů, původně měl kolem 50 metrů
   • na vrcholu byla svatyně se čtyřmi schodišti
   • v blízkosti byly nalezeny další chrámové budovy – chrámy bohů celé elamské konfederace – Avan, Šimaški, božstva súsko-mezopotamského pantheonu
    • velké množství budov, nalezeny I klenuté hrobky
   • více politický než náboženský charakter ⇒ žena Napirasu

 * Kidin-Ḫutran III.

 • ⇒ tažení proti kassitským králům Babylónie
 • Enlil-nādin-šumi (po 1228 př. n. l.)
 • Adad-šuma-iddina (1224-1209 př. n. l.)
 • vztahy s Babylónií se zhoršily
 • konci této dynastie nevíme nic bližšího

 

 • Šutrukovci (asi 1200-1100 př. n. l.)
  • 1200 př. n. l. ⇒ Súsy opět získaly svoji velikost a Elam dosáhl svého vrcholu
  • častá válečná tažení proti kassitské Mezopotámii ⇒ nákladné rekonstrukce chrámů

* Šutruk-Naḫḫunte (asi 1185-1155 př. n. l.)

 • válečná výprava do Mezopotámie – ukořistil stélu Chammu-rabbiho
 • umělecké památky do Sús ⇒ kassitský Zababa-šuma-iddina (1160 př. n. l.)
 • syn Kudur-Naḫḫunte (1155-1150 př. n. l.)
 • svrhnul Enlil-nādin-aḫiho (1159-1157 př. n. l.) – poslední kassitský panovník
  • povstání – do Elamu socha boha Marduka
 • zanechal nápisy

 

* Šilḫak-Inšušinak (1150 -1120 př. n. l.)

 • velké množství nápisů psaných v elamštině
 • válečná tažení do Mezopotámie
 • rekonstrukce a stavba chrámů v Súsianě a Elamu

* Ḫutelutuš-Inšušinak (1120-1110 př. n. l.)

 • sám nazývá „synem Kutir-Naḫḫunta a Šilḫak-Inšušinaka” a „synem Šutruk-Naḫḫunta, Kutir-Naḫḫunta a Šilḫak-Inšušinaka”
 • pravděpodobně synem Šutruk-Naḫḫunta a jeho dcery
 • vpád Nabukadnezara I. (1125-1104 př. n. l.) – II. dynastie z Isinu Nabukadnezarova fiktivní autobiografie
 • Nabukadnezar I. v Elamu ⇒ na čas musel uprchnout se Sús
 • po něm snad ještě jeho bratr

 

 

Reklamy