Starobabylónské období (2000 – 1600 př.n.l.)

 • velice dobře zdokumentováno písemními I hmotními prameny
 • zbytky budov, hlavní chrámy, paláce
 • Písemné prameny:
  • jazyk sumerský a akkadský
   • odumírání sumerštiny, zůstává jen v písemním styku v určitých textových žánrech
  • nápisy panovníků, administrativní texty
  • oslavní hymny na krále
   • ti se hlásí k odkazů králů z Uru
  • zaznamenávání sumerských literárních tradic – díla sumerské literatury
   • ústní díla sepsána v tomto období
  • Vývoj Mezopotámie
   • Počátek
    • Mnoho rozdrobených provincií (samostatné)
    • Jedním z těchto států Isin – hlásil se k odkazu urského krále a často na něj navazují
    • Isinští panovníci zbošťováni, hymny na panovníky
    • Vystupovali jako legitimní nástupci Ur III., ale jejich území se nedalo srovnávat
   • Larsa
    • stát jako Isin – spolu dominovali v tomto období
    • období Isin-Larsa
    • vývoj Larsy (již. Babylónie) odpovídá vývoji Isinu – také vystupovali jako nástupci Ur III.
    • jižní Babylónie x Isin – střed. Babylónie
    • v soupeření zpočátku převaha Isin, pak ale spíše Larsa
    • vyvrcholení 2.pol.13.stol.př.n.l.
     • v Larse převrat (vedl ho Kudur-Mabuk) – pocházel z Elamu, amorejského původu
     • dosadil na trůn Larsy svého syna Warad-Sína, Kudur-Mabuk si ale nechoval velký obdiv v Larse

 

Rím-Sín

 • bratr Warad-Sína
 • vládl 60 let (2.pol.13.stol. – 1.pol.18.stol.)
 • střet s Isinem – Larsa zvítězila, Isin ztratil nezávislost – konec dlouholetého soupeření
 • největší událost jeho vlády

 

Ešnunna

 • město ležící na dolním toku Dijály (levý přítok Tigridu)
 • výhodná poloha – obchodní cesty s Íránem – spojovací článek mezi Mezopotámií a vých. státy
 • dovoz cínu (k výrobě bronzu – zbraní)
 • většina textů psaná akkadsky, amorejské kmeny hrály důležitou roli
 • značný politický vliv, nebezpečný soupeř Larsy

 

Asyrský stát se začíná formovat v sever. Mezopotámii na přelomu 3 a 2 tis. a začíná zasahovat do dění okolních států.

 

Elam – velký vliv v této době, zasahoval do sporů a politiky jižní Mezopotámie

 • formální panovník nadřazen většině měst Mezopotámie

 

Mari – střední tok Eufratu (dnešní hranice Sýrie a Iráku)

 • součástí státní útvary v jižní Mezopotámii, jak ale získalo nezávislost, nevíme
 • zaměření se na královský palác (vybudován v raně dynastickém období), na něm vybudován monumentální palác v tomto období
  • z cihel, 300 místností, 2.5 ha, v interiéru nástěnné malby
  • objeven zde obsáhlý palácový archív (cca 20 000 textů)
   • I diplomatická korespondence – osvětlují celou politickou situaci
   • Hlavní zdroj informací o vývoji Mezopotámie tohoto období

 

Babylón – v severní části Babylónie, už z 3.tis.

 • Součástí akkadského státu, pak pod vládou Ur III.
  • Jedním ze sídelních měst provincie
 • Nezávislost konec 3.tis., bližší okolnosti nejsou známy
 • Poč. 13.stol.
  • K vládě se dostala dynastie Amorejského původu
  • Poč. 13.stol – poč.18.stol.
   • Není příliš mnoho pramenů
   • Moc se omezuje na samotný Babylón, později kontrola nad městy v okolí Babylónu – Kiš, Sippar
   • Uctívání sumerského boha Šamaše a důležité obchodní středisko

Chammu-rabbi

 

 • Babylón na vzestupu až za Chammu-rabiho (1.pol.18.stol)
  • srovnatelné s králem Šulgi
  • 2 fáze:
   • Stabilizace, pozvolné rozšiřování politického vlivu
   • Větší válečné akce, ovládl celé území jižní Mezopotámie
   • Omezené množství pramenů
   • Nejdřív eliminace Ešnunny – území připojené k Babyl. Státu, pak k Larse
   • Uzavřel koalici s Mari (král Zimrí-lim) na eliminaci Larsy
   • Larsa obléhána a dobyta – Rím-Sín zajat
  • politická situace se zjednodušila na vládu Babylónie a Mari
  • vojenské střetnutí Mari s Babylónem – Mari poraženo, hradby zničeny (není ale písemně doloženo) – Mari ztrácí politický význam
  • dobyl jižní Mezopotámii
   • Konec královského archívu (ztracen hlavní zdroj informací)
   • Do Babylóna odvezeny texty, které pro Babylón měly význam (hlavní diplomatická korespondence), ty, které odvezly, jsou nedostupné (vysoká spodní voda)
  • Asýrie se za vlády Chammu-rabiho dostává pod jeho vliv
  • Zákoník:
   • Několik opisů na hliněných tabulkách, některé pochází i z novoasyrského období (7.stol. – 1000 let později)
  • Hlavní exemplář
   • Černá (deska) stéla – z Elamu (Írán)
   • Historická hodnota (rekonstrukce zákonodárství), ale i ekonomický a politický význam
   • Je to umělecká památka – obraz panovníka před božstvem

 

 

Šamsu-ilma

(2.pol.18.stol)

 • Syn Chammu-rabiho
 • Kritická fáze – vždy když došlo ke změně na trůnu
 • Dokumentováno velkým množstvím pramenů
 • Dokumenty z počátku vlády – mírového rázu
 • Zmínky o etnické skupině – Kessité – ze západního Íránu (pohoří Zagros)
  • Přesun, začíná se usazovat v jižní Mezopotámii
  • Podstatný dopad na Mezopotámii
  • Externí faktor ovlivňující Babylónii
  • Samsu-Ilma – z pramenů – porazil Kassity (ale ne definitivně)
  • Kassité – destabilizující faktor
  • Najímali se jako žoldnéři (z Íránu znám pro chov koní)
  • Právě na zač.2.stol. se koně dostávají do Mezopotámie
  • Kassité často chovatelé koní a vozatejci
  • Válečný vůz: těžký s plnými koly (Mezopotámie)
  • Hornaté krajiny (Írán, Anatolie, Sýrie) – lehké vozy
  • Kassitský jazyk znám jen v malé míře – nejsou přímé prameny kassitského jazyka (slovníčky, o chovu koní…)
  • Patří k jazykům nezařaditelným
  • Interní faktor
   • Objevují se separatistické síly – jižní Babylónie
   • Larsa – centrum protibabylónského odporu
   • V Larse se zmocnil vlády uzurpátor Rím-Sín II. (stejně jako předchůdce Chammu-rabiho)
   • Zmocnil se vlády nad Larsou a provolal se za krále
   • Podobné separatistické tendence se projevují i v Uruku (Rím-Anum)
   • Získal taky vládu nad městem a král. Titul
   • Oblast podél Perského zálivu – nové dynastie, získala nezávislost = přímořská dynastie
   • Ešnunna – také získala nezávislos
  • Samsu-ilna se snažil potlačit tato města, některé se opět stala součástí babylonského státu – jen přímořská oblast ne (u Perského zálivu)
  • Důsledky válek – zásadní – sociální i ekonomické
   • V těchto městech vysídlování, migrace do severní Mezopotámie
   • Úpadek postihl města v nejjižnější oblasti, ale pocítili i severní města, např. Nippur také v úpadku
   • Samsu-ilna sice zvítězil, ale spíše se podobá porážce

 

Konec 18. – poč. 16.stol.př.n.l.

 • Babylónie se už z této krize nedostala
 • Klesá počet dochovaných (dokladů) pramenů, nestaví se chrámy
 • Vzrůstá zadluženost obyvatelstva
 • Poč. 16.stol.
  • Babylon dobyt nájezdníky ze střed. Turecka – Chetité
  • Svrhli posledního panovníka Chammu-rabiho dynastie
  • Jediný případ, kdy se Chetité dostali do Mezopotámie
  • Získali velkou válečnou kořist a zas odtáhli
  • Je možné, že uzavřeli spolupráci s Kessity
 • Končí starobabylónské období

 

Středobabylonské období (1600 – 1000 př.n.l.)

 

16.- 15. století

 • Po dobytí Chetity – doba temna – nejsou žádné prameny
 • Poté k vládě kassitská dynastie – ale slabě dokumentováno (16-15.stol.)
 • Více pramenů až ve 14.stol. – psáno babylonský nebo sumersky
 • Kassitští panovníci se snažili vystupovat jako legitimní pokračovatelé předešlé tradice, ale neztratili svůj vlastní kult – spojili obě tradice
 • Významné fáze ve vývoji písemnictví
  • Vytváření kanonických veršů
   • Standardizace tradičních mezopotamských děl
  • Doba postupné konsolidace – obnovení politické a ekonomické stability
  • Chtěli si zajistit loajalitu významných osobností – bohaté dary (hlavně zemědělské pozemky)
  • Kudurru – akkadské slovo – darovací dekret (týká se darování pozemků, mohli i chrámy, města, vesnice)
  • Často byly pozemky osvobozeny od daní
  • Vytesány na kamenných stélách s reliéfy božstev
  • Rozsáhlá stavební činnost – zavlažovací kanály

 

14 století

Král Kurigalsu

 

 • nechal vybudovat město (v S Babylónii)
 • Dúr-Kurigalsu = „Kurigalsiova pevnost“
 • Součástí palác pro panovníka, dochovány nástěnné malby
 • Využíváno i později babyl. panovníky
 • Babylón ale stále hlavní centrum, významné postavený hodnostář z Nippuru (Nippur obnovován, jedním z hlavních center babylonské říše)
 • Spolupracoval s králem – vybírání daní, správa majetku, zahraniční politika
 • ovládání J Mezopotámie, až na úplném jihu Perského zálivu – přímořské oblasti
 • vliv už do Perského zálivu – důležité obchodní cesty
 • Dilmun – dnešní Bahrajn – součástí babylonského státu
 • Vliv taky v Asýrii
 • Nejlepší záznamy o babyl.zahr.politice z Egypta

 

El-amarna – město ze 14.stol. – Amenhotep IV. (Achnaton)

 • Diplomatická korespondence i z vlády Amenhotepa III. – obsahuje cca 400 textů

 

Největší velmoci této doby: Egypr, Babylónský stát, Chetitská říše, Mitanni, Asýrie

 • Docházelo k uzavírání dynastických sňatků
 • Křižovatka obchodních cest, přístavů – Syropalestina
 • Syropalestina – v této době rozdrobena
  • Panovníci formálně nezávislí, ale podřízeni nějaké velmoci
 • Babylónie aktivně nezasahovala do bojů v Syropalestině
  • Udržovala diplomatické vztahy se všemi velmocemi
  • Jazyk babylonský uznáván jako oficiální jazyk diplomatické korespondence

 

Asýrie překonává politickou krizi – snaha o posílení pozic.

Babylónie si ale stále dělala právo na Asýrii, ale už ne reálně.

Síly mezi Asýrií a Babylónií byly vyrovnané.

Časem síla válečných konfliktů vzrůstá – převahu získává Asýrie.

 

13 století

 

Vyvrcholení konfliktu mezi Asýrií a Babylónií (2.pol.13.stol)

 • Tukultí-nimurta I. (Asýrie) x Kaštiliaš IV (Babylón)
 • Válka, Asyřané ovládli Babylón
 • Epos o Tukultí-Ninurtovi – vysvětluje důvod boje – Kaštiliaš urazil bohy
 • Asyrská vláda nad Babylónií trvala jen několik let – Sukultí-Ninurta zavražděn

 

Kolem r.1200.př.n.l. –v Syropalestině velké přesuny – „stěhování národů“

 • Doprovázeno válečnými konflikty
 • Zaniká Chetitská říše, také Mitannská říše
 • Egypt se stáhl do nilské delty
 • Rozpad politické struktury na BV
 • Přestala komunikace – Babylónie – Syropalestina
 • Této situace využil Elam (vždy využil slabé místo situace)
  • JZ Írán – udržoval kontakty s Mezopotámií

 

12 století

 

Pol. 12.stl. – série válečných tažení do Mezopotámie

 • V 1. Vlně dobyta města S. Babylónie – ukořistění uměleckých děl
 • Susy – hl. středisko Elamu – zde francouz. Archeologové díla objevili
 • Dobytí Babylónu (pol.12.stol.)
  • Konec vlády kassitské dynastie
  • Vypleněna hl.babyl.svatyně – do Elamu socha Marduka (hl.božstvo)
   • Vysvětlováno, že Marduk se rozhodl opustit město a Elamci byli nástrojem
   • Trest za prohřešky
  • Elamité ale Babylón dlouho neobývali

 

Isin – oblast, z které vzešli panovníci Mezopotámie (vystřídali Kassité)

2.dynastie z Isinu (pol.12.stol. –konec 11.stol.)

 • V této době Babylónie oslabena, omezení kontaktu se Z (Syropalestina)
 • Podařilo se jim situaci stabilizovat
 • Babylónie představuje regionální velmoc, ovlivněno hlavně vztahy s Asýrií

 

Nabukadnesar I. (2.pol.12.stol.) –Dobytí Elamu

 • Vedl války s Asýrií – střídavě na území obou států
 • Spíše pohraniční střety, nikdo výrazně nevyhrával

 

Elam (JZ Írán) – úzké kontakty s Mezopotámií

 • Nabukadnesar – chtěl oplatit Elamu dřívější čin – válečné výpravy do Elamu
  • Dobytí a vyloupení hlavního města Súsy, ukořistili zpět sochu Marduka – symbolické vyjádření napravení poměrů
  • Stéla Kudurru = darovací dekrety
   • Jedná se o vojenského hodnostáře, který se ve výpravě vyznamenal
   • Ne tolik slavný jako Nabukadnesar II. (ten dobyl Jeruzalém)

 

 • Poté klesá počet dochovaných pramenů
 • Oblast J a S Mezopotámie se museli bránit nájezdům Aramejců – migrace Aramejců na V, hlavně do Babylónie, ze Sýrie
 • Důvod migrace není jednoznačně znám
 • Byl to dlouhodobý pomalejší proces
 • Připojili se i Chaldejci
 • Představovali i státotvornou roli – různá zaměstnání atd.

 

Konec 2.- zač. 1.tis. spíše negativní důsledky migrací – oslabení síly Babylónie

 • Kmeny vytvářejí paralelní politické systémy
 • 2 alternativní centra moci: 1, klasické babylonské
 •                                         2, alternativní aramejské

Dynastie z města Isin – Druhá dynastie z Isinu (od pol. 12. do konce 11.stol)

 • Podařilo se jim zklidnit situaci v Babylónii
 • Babylónie představuje velmoc – konflikt mezi Asýrií a Babylónií
 • Panovník Nabukadnesar I. (1. 2. Pol. 12 stol.)
  • Vedl války s Asýrií – války se vedly střídavě na území států (pohraničí)
   • Vyrovnané síly panovníků
  • Elam – udržoval těsné kontakty s Mezopotámií
   • Elamské vpády – Ukořistili sochu boha Marduka
  • Vyloupení elamského města Súsy – ukořistili zpět sochu Marduka – navrátili ho zpět do Babylónu
  • Elamská výprava Nabukadnesara I. – zaznamenáváno na stélách
   • Stély Kudurru – darovací dekrety
    • Vojenský hodnostář, který se účastnil elamského tažení a vyznamenal se tam – za to dostal nějaké pozemky
   • Další panovníci, jsou dokumentováni méně písemných pramenů
   • Oblast jižní Mezopotámie se musela bránit pronikání Aramejců, kteří migrují východním směrem a usazují se především v jižní Mezopotámii
    • Není jasné, proč migrovali – politika, podnebí …
    • Nejednalo se o masové migrace, ale jen skupinky – proces trval několik let
    • Připojují se i skupiny Chaldejců
    • Představují faktor, se kterým musí jižní i severní Mezopotámie počítat
    • Nechávali se zaměstnávat jako žoldnéři ale i jako hodnostáři
    • Konec 2. a počátek 1. Tis. – docházelo k oslabení moci babylonského státu
     • Kmeny, které se usídlují v již. mez. si vytvářejí vlastní politické systémy
     • Alternativní politické moci – babylonská moc a moc kmenů
Reklamy