Staroasyrské období

 

(2000 – 1350 př.n.l.)

 

 • Poprvé se setkáváme se zmínkami o samostatném Asyrském státu
 • Centrum v jižní části Asýrie
 • Součástí Akkadského státu, 3000 př.n.l. – součástí 3.dynastie z Uru
 • Málo pramenů
 • Konec 3000 př.n.l. končí 3.dynastie z Uru – Asyrského státu
 • Vláda – dynastie místního původu, některé jména původně churritské
 • Ovládáno pouze malé území v severní Mezopotámii
 • Aššurdnešní Qal‘at Šarkāt
  • středisko (leží na Tygridu) – sídlo panovníků
  • objevitelé: Austen Henry Layard a Ernst Walter Andrae (1875 -1956)
  • Hlavní svatyně božstva (také Aššur)
  • Charm bohyně Ištar
  • Uctívali stejná božstva jako v Babylónii, ale Aššur pouze na území severní Mezopotámie
  • Také obchodním střediskem – cín (tato doba – doba bronzová)
  • Cín se dovážel pozemně přes Írán do Aššuru

 

Staroasyrský obchod

 

 

 • Asyřané si zakládali osady v Anatolii (hlavně právě pro obchod)
 • poplatky – transitní poplatky, poplatky za užívání mostů a silnic
 • právo teritoriality – ve vnitřních záležitostech
 • bīt kārim – administrativní centrum v čele každé obchodní kolonie
 • hierarchie obchodních osad
  • kārum Káneš (Kültepe)
  • kārum
  • wabartum

Kaneš

 • dnešní Kultepe
 • Odtud písemné doklady
 • Kaneš – největší osada asyrských obchodníků v Anatolii
 • Většina prameny mimo vlastní území Mezopotámie (Kadeš)
 • Obchodní činnost, politická činnost zaznamenávána málo
 • kappadocké tabulky
  • 1925 – Bedřich Hrozný
 • a) pahorek b) dolní město (louka Hadžího Mehmeda)

 

Vnitřní uspořádání státu

 

 • Král
  • iššiak Aššur (zástupce boha Aššura nebo místodržitel města Aššuru)
  • rubā‘um (vládce, kníže, aristokrat)
  • bēlum (pán)
  • waklum (dohlížitel, správce)
 • městské shromáždění Aššuru
  • soudní organ
  • parlament, sněm (sídlil v Aššuru)
  • řešilo věci týkající se zahraniční politiky
  • podílelo se na vnitřní správě státu
  • Omezenější pravomoci
  • Nízká spolupráce panovníka se sněmem
  • nāgiru (městský herold)

 

 • Límum
  • úředník
  • jeho primární funkce byla datovací
  • vždy jen na 1 rok, mohl být v úřadu znovu, ale ne hned po sobě
  • Dokumenty byly datovány jeho jménem
  • Také výběrce poplatků
  • Možná vybírán losem

 

Vládci

 

Ila-kabkabu

 • uzurpátor amorejského původu na trůn
 • zavedl změny z jižní Mezopotámie

 

Šumší-Adad I.

(1780-1741 př. n. l.)

 • Dřív žoldnéř v jižní Mezopotámii
 • Zmocnil se Aššuru – válečné výpravy – ovládal město Mari
 • Na trůn jeho syna Jasmach-Adad
 • Označení král – nový titul, do té doby nebyl požíván
 • Posiloval královské pravomoci
 • Centrum přenesl do města Šubat-enlil – SV Sýrie na řece Chábúr

Išune-Dagan

 • př. n. l.)

 

 • nástupce, ale ne tak silný
 • Ztráta Mari
 • Dostává se pod vliv babylonského státu

 

Stát Mitanni (SV Sýrie)

 • Získává pod vliv S Mezopotámie

 

Písemné prameny

 

 • v nejstarším období jen málo pramenů ze severní Mezopotámie – většina pochází z obchodních osad v Anatolii
 • konec 19. stol. př. n. l. – písemné prameny ve větší míře i v severní Mezopotámii – především obchodní dopisy a smlouvy
 • královské nápisy o přestavbě různých staveb
 • Asyrský královský seznam
  • protiklad sumerského král.seznamu
  • Asyrský král.seznam začíná začátkem Asyrského státu
  • Byl sepsán na zač. 1.tis.př.n.l.

 

Středoasyrské období

1400-1000

 

Situace v Asýrii v 18.-15. století př. n. l.

 • málo pramenů – pouze krátké stavební texty
 • Asýrie po krátkou podřízena Babylónii
 • Ḫammu-rāpi (1792-1750 př. n. l.)
 • zřejmě nástup nové místní dynastie – Puzur-Sîn
 • Asýrie pod nadvládou Mitanni
 • zásahy babylónských panovníků
  • o vojenských akcích se dozvídáme z dopisů

Asýrie ve 14. století př. n. l.

 • více nápisů = vzrůst moci Asýrie
 • Asýrie postupně nahrazuje Mitanni v zahraniční politice
 • nový kult panovníků – pohřbívání pod podlahu v Aššuru
 • dochází k úpravě chrámu

 

Aššur-nādin-aḫḫē II. (1402-1393 př. n. l.)

 

 • napsal egyptskému panovníkovi Amenhotepovi III.
 • 20 talentů zlata od egyptského panovníka
  • dochována cihla v Aššuru
 • poslední král staroasyrského období

 

 

Aššur-uballit I. (1365-1330 př. n. l.)

 

 • počátek středoasyrského období
 • zakladatel středoasyrské říše
 • Začíná vzrůstat počet dochovaných písemných pramenů
  • Ve svých nápisech zaznamenává události mírového rázu – dedikace předmětů bohu Aššurovi, stavební práce
  • Z pozdějších textů vyplívá, že Aššur-uballit podnikal výpravy a snažil se rozšířit území
   • Oblasti dnešní Sýrie a Turecka
  • Navázal oficiální diplomatické vztahy s Egyptem
   • Nalezeny 2 dopisy od Aššur-uballita I.
    • První dopis – stručný, uvádí, že má zájem o navázání kontaktů s Egyptem, a uvádí, co mu posílá za dary
    • Druhý dopis – obrací se na egyptského panovníka jako sobě rovného a nazývá ho svým bratrem (Achnaton)
     • Také posílá faraónovi dary a požaduje, aby mu egyptský faraon poslal co nejvíce zlata
     • Uvádí, že egyptský faraón poslal Mitanskému králi 20 talentů zlata a že on je panovníkem stejně silným a má mu poslat také min. 20 talentů zlata
    • zásahy do babylónské politiky – Kurigalzu II. (1345-1324 př. n. l.)
    • honosné tituly: šarru (král), šar māt Aššur (král země Aššur)
    • začal vydávat edikty upravující chování u královského dvora
    • expanze na S a SV k pohoří Zagros
     • odtud získávali nedostatkové zboží – koně, dřevo, kovy
     • ve 2. tisíciletí zejména koně kvůli tažení vozů koňmi z hornatých uzemích
    • pečeť Aššur.Uballita I
     • novoasyrské písmo
     • šár mát Aššur
    • komplikované vztahy s Babylonií – politická konkurence až do zániku Asýrie
     • hraniční šarvátky, později vojenské tažení
     • Asýrie uzavírá spojenectví s Egyptem, král Achnaton provdává do Asýrie svou dceru
    • synchronní kronika

 

 

Arik-dīn-ili (1319-1308 př. n. l.)

 

 • vnuk Aššur-uballita
 • používal honosné tituly
  • šarru dannu (mocný král) šarru rabû (velký král) šar kiššati (král celého světa)
  • v nápisech také zprávy o válečných taženích
 • struktura asyrských královských nápisů: – titulatura – genealogie – oslavná epiteta – popis válečných tažení – stavební nápis
  • nápisy řazené chronologicky (kdy kam král táhl) a geograficky (postupné vypisování tažení do Palestiny)

 

Panovníci 13. století

 • Panovníci zanechali dostatek písemných pramenů – zejména o válečních výpravách
 • Pokračovali o snahy svých předchůdců o získávání území na západ – Anatolie, Syropalestina
 • Konflikty s Babylónií
  • Zpočátku pohraniční boje, později se války odehrávají ve vnitrozemí bojujících států

 

Adad-nārārī I. (1307-1275 př. n. l.)

 • jeden ze tří nejúspěšnějších asyrských králů
 • připojení státu Ḫanigalbat (Mitanni)
 • pokus o uzavření smlouvy s chetitským panovníkem

 

Salmanassar I. (1274-1245 př. n. l.)

 • zmínky o kmenovém svazu Uruaṭri (Urarṭu)
 • povstání v zemi Ḫanigalbat – deportace 14400 zajatců
  • metoda, jak oslabit území
 • dobyl take Taidu, Kešíjéri, Harrán, Karchemiš
  • získávání pracovní síly a řemeslníků (kvůli výrobě, stavění)
  • tito pokládání za Asyřany
 • rozsáhlá výstavba v Aššuru a Ninive
  • nové chrámy
  • v Aššuru vypukl požák, znovupostavení svatyně a zasvěcení jinému bohu
 • založení města Kalḫu
  • později hlavní město Asýrie

 

Tukultī-Ninurta I. (1244-1208 př. n. l.)

 • válečné akce na severu
 • dobytí a vyplenění Babylónu
  • Válku vedl Tukultí-Ninurta – porazil a zajal panovníka Kaštiliaše 1242-1235
  • Ovládnutí celé jižní Mezopotámie včetně města Babylónie
 • Epos o Tukultí-Ninurtí – vznikl v severní části Mezopotámie
  • Má vysokou literární hodnotu
  • Královské knihy staré Mezopotámie – Jiří Prosecký

 

 • založení nového hlavního města Kār-Tukultī-Ninurta
 • ke konci vlády krize
 • Tukultí-Ninurta byl zavražděn v paláci
  • Propukl boj mezi zájmovými skupinami
  • Asýrie ztrácí svůj vliv v oblastech, které získala a její vliv je opět jen v sev. Mezopotámii

 

 

Aššur-dān I. (1179-1134 př. n. l.)

– překonání krize

– příliv Aramejců

 

Tiglatpilesar I. (1114-1076 př. n. l.)

 • hodně textů, hlavně královské nápisy
  • Středoasyrské zákony
   • sbírka zákonodárných textů sepisována na území severní Mezopotámie
   • několik tabulek, na kterých jsou zapisovány paragrafy o všech oblastech života (majetkové právo, rodinné právo, trestní právo atd.)
   • tabulka A: „Právní zrcadlo asyrské ženy”
  • Harémové edikty
   • Předpisy, které se týkali obyvatelek harému a personálu
   • Předpisy, které se týkaly hodnostářů
  • začaly být poprvé zapisovány letopisy s úspěchy panovníka (hlavně vojenské úspěchy, ale také stavební projekty atd.)
 • Vnitropolitická krize byla zažehnána
 • Zahraniční politika
  • vztah k Babylónii
   • také soupeřil s Babylónií (vyrovnané soupeření)
  • vztah k Aramejcům
   • přesun východním směrem a snaží se dostat do Mezopotámie (především do jižní části – Babylónie)
   • vedl války proti aramejským kmenům
   • války se vedly v oblasti dnešní Sýrie – mimo oblast Asýrie
    • poč. 1. tis. – aramejské a chaldejské kmeny mají převahu nad Asýrií (Asýrie se již jen brání)
   • výprava proti kmeni Muški v zemi Katmuḫu

 

 

Struktura středoasyrského státu

 

 • posílení královské moci
  • nebyli úřady, jež by omezili jeho moc
  • centrálně řízený stat
  • zdrojem bohatství zemědělství a výnos z dobytých území
  • illku – systém držení půdy
   • za držení půdy musel držitel odpracovat nějakou dobu na stavbě krále (v době míru) nebo odsloužit nějakou dobu v armádě (v době války)
   • převody pozemků hlídal panovník
  • málo otroků – byli pouze v domácnosti
 • monogamie – kromě panovníka, z politických důvodů (více žen, více území)
 • asyrská rodina patriarchální, muž vládce ženy, tak ho musela jako nezvěstného čekat dva roky než se mohla zase vdát
 • vytvoření královského administrativního aparátu
  • funkce līmu pouze pro dataci
  • nejvyšší úředníky jmenoval a odvolával panovník
  • úplatek pro úředníka (šulmán), audienční dar panovníkovi (námurtu)
 • královský lov
  • měl kultický význam, boj proti chaosu
 • stavební činnost
 • královské nápisy psány babylónsky
 • struktura asyrských královských nápisů: – titulatura – genealogie – oslavná epiteta – popis válečných tažení – stavební nápis – vytvoření teritoriálního státu – systém držení půdy – ilku – šulmānu, nāmurtu – vytváření provincií – guvernér – bēl pīḫati / bēl pāḫati

 

Reklamy