NOVÝ ROZKVĚT ASYRSKÉHO STÁTU

 • Na začátku 1.tisíciletí
 • Pronikání aramejských kmenů – Asýrii to neoslabilo
 • Aramejci se usídlují v Babylonii a podél Eufratu
 • Salmanassar III, Tiglat-Pilesar III
  • Vnitřní konsolidace poměrů
 • Vnější expanze – žádná mocnost nestojí Asyřanům v cestě
 • Městá v Asýrii (Kalchu, Aššur, Niniveh) dostávají podíl ze získaného bohatství, osvobození od daní
 • Zdokonalení vojenské strategie a techniky (v bojích proti Aramejcům a Mitanni)
 • Král zobrazován jako hrdina válečných tažení
  • Nápisy na kamenných stélách, hranolech, sochách a reliéfech

DOBÝVÁNÍ ÚZEMÍ

 • Dobytí aramejských států
  • Nejdříve připojené jako provincie a postupně asyrizovány
  • Charrán, Guzana, Nasibína, Rasapa
 • Proměna Asýrie z teritoriálního státu na první velkou říši v dějinách předního východu
  • Největší rozmach v roce 671 BC – její vojska dobyla Egypt
  • Politika výbojů neúnosná
  • Spravování dobytých zemí těžší než jejich samotné dobíjení
  • Různá taktika různých dobytých území – nejvzdálenější platili daň pouze jednorázově (vysoká)
  • Jiné země odváděli tzv. těžkou daň (jednou za rok)
  • Vzpoury dobytých území – následovalo zničení měst a odvedení obyvatelstva do zajetí – zmenšování počtu obyvatel, rozvracení zemědělství a hospodářství
 • Centralizace státu v 9. století
  • Do provincií dosazení guvernéři jmenovaní Asyřani
  • Vojenské, správní a finanční pravomoci – hlavně pro vybírání daní
  • Koncem 9. století se guvernéři stávají nezávislými vládci
 • TIGLATPILESAR III (745-727 BC)
  • Velký rozmach říše
  • Rozdělil říši na menší správní jednotky
  • Vyměnil místodržící a omezil jejich pravomoci
  • Vojenský náčelník a posádka – vybírání daně
  • Časté střídání místodržících
  • Reforma vojska – specializované vojenské oddíly
  • Změna organizace vojenských posádek
  • Královský oddíl – jediné stálé vojsko, placeno králem
  • Těžká i lehká pěchota, oddíly specializované na obléhání a dobývání měst
  • Zaručování bezpečnosti na obchodních cestách
  • Vojsko jako opora státní správy
  • Vymáhání daní v případě jejich nedodání do sídla panovníka
 • POLITIKA ZAJATCŮ
  • Podmanění obyvatelé rozmisťováni po celém území říše v malých skupinách nebo i rodinách
  • Smíšení obyvatelstva různého původu a jazyků
  • Tím se rozšířila aramejština jako lingua franca
  • Komunity mají samostatnost podnikání – vyšší produktivita práce
  • Většina zajatců pracovala pro stát, jen málo z nich byl v rukou soukromých osob
  • Pracovali zejména v zemědělství
  • Mohli vlastnit majetek včetně otroků
  • Odváděli daně a sloužili ve vojsku (jako pěšáci)
 • ZEMĚDĚLSTVÍ
  • Zaměřeno na pěstování obilí a chov dobytka
  • Půda v rukou krále a dvora, jako i chrámů
  • Půda přidělována úředníkům – k zajištění obživy a nemohli s ní svobodně nakládat
  • Darování půdy jako odměnu za prokázané služby – vytvoření mocné privilegované vrstvy pozemkových vlastníků
  • Na pozemcích pracovali zajatci a deportované obyvatelstvo
  • Systém správců a úředníků, kteří bděli nad královskými pozemky
  • Chrámová hospodářství také kontrolována králem
  • Chrámy dostávali podíl z válečné kořisti
 • POSTAVENÍ KRÁLE
  • Zobrazován a popisován jako neomezený vládce země
  • Byl nejvyšším velitelem asyrských vojsk
  • Reprezentant boha Aššura na zemi
  • Nejvyšší vykonavatel náboženského kultu
  • Nejvyšší soudce, vlastník veškeré půdy a hospodářství královského paláce
  • Absolutní moc dána bohy
  • Palác jako reprezentativní místo určeno k oficiálním ceremoniím
  • Stěny paláce zdobeny kamennými deskami s vytesanými reliéfy a malbami
  • Nábytek vyřezán ze dřeva nebo slonoviny, na důležitých místech obelisky, sochy králů, ochranných démonů nebo božstev
  • Povinnost krále: rozšiřování území státu ve jménu boha Aššura
  • Král vyobrazován ve válečných výpravách, ve vítězných banketech, přijímá tribut od nepřátel, jako zdatný lovec a pokorný vykonavatel válečných obřadů
  • Sepisovány anály událostí panovníkovy vlády
  • Dramatické líčení průběhu bitev
  • Král oblečením ani podle insignii neodlišitelný od ostatních osob – zobrazení na reliéfech
  • Při svém nastolení od bohů (z rukou kněze) přijímal trůn, tiáru a žezlo
  • Obřad se obvykle konal v Aššuru, šubat palé (sídlu dynastie)
  • Přijetí nového trůnního jména (už při své určení za korunního prince)
  • Nástupce určován již během vlády krále – žezlo nepřevzal automaticky nejstarší syn
  • Nový král nastoupil až po smrti dosavadního panovníka
  • Ceremoniál nastolení nástupce byl před shromážděním lidu, který přísahal věrnost designovanému vládci a smlouvám
  • Dva králové zavraždění – Sinacherib a Tukultí-Ninurta I.
  • Po nominaci vstoupil korunní princ do bít ridúti – správní centrum, které se významnou mírou podílelo na řízení vnitřní i zahraniční politiky státu
  • Korunní princ se účastníl správy státu spolu s králem, vedl často místo krále válečné výpravy
  • Král chápán jako místodržitel nejvyššího boha, měl titul iššiakku, sumersky ensi
 • VZTAH K BABYLONII
  • Asyřané považovali babylonskou kulturu a vzdělanost za základ své kultury
  • Ctili náboženská a kulturní střediska jako Babylon. Borsippa, Sippar
  • Tato města byla osvobozená od daní – stala se centrem odporu proti asyrské nadvládě
  • Snaha o ovládnutí Babylonu – korunovací králů v Babylonu, dosazení příslušníka asyrské královské rodiny na babylonský trůn
  • Často ale došlo k vojenským zákrokem
  • Spojenec Babylonu – Elam
 • PÁD ASÝRIE
  • Vyčerpání království neustálými válkami
  • Nespokojenost podmaněných
  • Občanská válka – Asýrie snadnou kořistí Médů a Babyloňanů

 

POLITICKÉ DĚJINY ASÝRIE

začátek 1. tisíciletí

 • po roce 1076 období úpadku
 • pronikání aramejských kočovných kmenů
  • nemožnost Asýrie expandovat na západ
  • moc omezena pouze na centrální část Asýrie (původní trojúhelník tří měst)
   • hlavní úkol – obránit se před aramejskými nájezdy
  • nedostatek písemných pramenů

 

AŠŠUR-DÁN II. (934-912)

 • předchozích 10 králů vládlo na malém území
 • většinu své vlády bojoval proti Aramejcům
 • dílčí úspěchy a příprava cesty k obnovení asyrské expanze
 • tažení na západ, východ a sever
  • musel si dávat pozor na loupežné kmeny
   • dobyl město Katmuhi na severu
   • zajištění hranic na východě, obchod s koňmi
  • snaha o pozvednutí hospodářství, zakládal nové osady a podporoval zemědělství

 

ADAD-NIRÁRÍ II (911-891)

 • posílil stát ekonomicky i vojensky
 • snaha o upevnění kontroly nad vlastním asyrským územím
 • tažení na západ, sever a jih
  • ovládnutí aramejských států Suchi, Laké a Chindanu
  • donucení států platit tributu
  • úspěšné boje s aramejskými státy v povodí Chábúru – hlavně kmene Temanejců
  • nejmocnější stát v této oblasti – Nasibína – poražen a vladař odveden do asyrského zajetí
  • války ve východní Anatolii, země Nairi (urartejské kmeny)
  • Babylonie – střet s králem Šamaš-mudammikem – odnětí pevností v severní Mezopotámii (Arrapcha) – uzavření smlouvy o stanovení hranic mezi říšemi, smlouva utužena sňatky – 891 BC
  • taktika „ukázání síly“ – s cílem vyvolat strach
   • rychlé a stálé přesuny vojska – aby se vazalové nebouřili a báli se, že proti nim brzy zasáhne
   • ukazovali svou sílu a ozbrojenost – kruté tresty za neposlušnost
   • menší státy raději zaplatily tribut a vzdaly se dobrovolně

 

TUKULTÍ-NINURTA II (891-884)

 • snaha o další upevnění asyrské vojenské a politické moci vnitřně
 • boj proti státům v povodí Chábúru
 • pronikl podél Tigridu k Bagdádu a poté k Eufratu na severozápad – tribut od Suchi, Chandanu a Laké a šel dál (885 BC)
 • podmanění města Charrán (významné kultovní centrum boha měsíce)
 • tažení na východ – břehy Urmijského jezera
 • uzavírání vazalských smluv, jež se zachovaly (vazalové jakož zdroj surovin a zvířat)
 • u vojska stejná taktika jako jeho otec
  • také posílil jízdu na úkor válečných vozů – koně lépe ovladatelné v neprostupném terúnu (vozy se musely rozebírat)

 

AŠŠURNASIRPAL II (883-859)

 • jeden z nejmocnějších vládců

vojenské úspěchy

 • upevnění asyrské nadvlády v povodí Chábúru a středního Eufratu – stálo ho to mnoho sil
 • vzpoura států Suchi, Laké a Chindanu (s pomocí babylonského krále) – krvavě potlačeno
 • zjednal pořádek a vybral tribut, dobyl také města v Bít Adini a mezi ústím Balíchu a Chábúru zřídil dvě pevnosti
 • u Karchemíše překročil Eufrat a táhl povodím Orontu až do Libanonu a k pobřeží Středozemního moře (877 BC) – odsud luxusní předměty, barvy, remeslníci – řezby ze slonoviny, loďaři (patrné egyptské vlivy)
  • na reliéfech pak vyobrazil dary, které dostal
 • přijímal poplatky od vladařů syrských a palestinských států (Tyros, Sidon, Byblos, Arvad)
  • exapanze do Anatolie, až k horním tokům Eufratu a Tigridu
  • četná vítězství kolem Urmijského jezera
  • vojsko: těžkooděnci, obléhací věže, beranidla

velkolepá stavební činnost

 • v Aššuru nechal postavit královský palác a obnovit chrám zasvěcený Sínovi a Šamašovi
 • v Niniveh obnovil kultovní budovy Adada a Ištar
 • v Balavatu (Imgur Enlil) dal postavit novou královskou rezidenci
 • založil nové hlavní město NIMRUD (Kalchu) – kdysi existovalo ve 13. století za krále Salmanasara I.
  • jeho stavba trvala 15 let
  • kolem města nechal postavit hradby o délce 8 km s věžemi
  • stavby z cihel ale reprezentační místnosti obloženy vápencovými deskami
  • vystavěl Severozápadní palác – nástěnné reliéfy, bylo to hlavní sídlo a stálo na akropoli
  • nalezeny hrobky asyrských královen (z doby pozdějších vladařů) s bohatou pohřební výbavou
   • králové se ale nechali pohřbívat v Aššuru
  • obrovské sochy býků a lvů s lidskými hlavami u palácových bran
   • kolem paláce byly zahrady, ovocné sady a vinice, botanická a zoologická zahrada
   • zasvěcení královského paláce v roku 879 – slavnost trvala 10 dnů a měla 70 tisíc hostů
    • město osídleno válečnými zajatci, zejména ze států Suchi a Laké
    • spolu s nimi se do centra dostalo množství vzácných předmětů (tributy, daně, poplatky i ve formě zvířat a rostlin)

nápisy

 • dlouhý královský nápis vytesán do kamenných reliéfů v chrámu boha Ninurta – z nápisu jasný nárůst královy moci, pravomoci a prestiže („jsem velkolepý, hrdina, plodný, milovaný bohy …“)

SALMANASAR III (858-824)

válečná tažení

 • pravidelná každoroční tažení s cílem rozšiřování území
 • bojoval především v Sýrii (uskutečnil 19 tažení) a chtěl ji připojit nastálo –
 • výprava v roce 858 BC – proti němu protiasyrská koalice aramejských vladařů
 • pronikl k pobřeží Středozemního moře
  • přesídlil až 22 tisíc lidí do Asýrie
  • vystoupil na pohoří Amanus, kácel tam cedry a cypřiše
 • nejnebezpečnější soupěř – Achúni z Bit Adini – podlehl Asýrii po třech letech – obsazeno hlavní město Til Barsib a přejmenováno na Kár Salmanasar, Achúni zajat a odvezen se 20 tisíci poddanými do Asýrie
 • další nebezpečný protivník – koalice aramejských vladařů 12 zemí (Izrael, foinická města, Kilikie, Egypt, Hama, Damašek) – 62 tisíc pěšáků, 2000 jezdců, 4 tisíc válečných vozů a tisíc arabských jezdců na velbloudech

Bitva u Karkaru na Orontu – 853 BC – citelné ztráty na obou stranách – nicméně Salmanasarom prezentováno jako jeho vítězství

 • opakovaný pokus Salmanasara o vítězství nad touto koalicí
 • 841 BC – využil oslabení Damašku po palácovém převratu – obléhání Damašku neúspěšně, brzy poté přijal tribut od panovníků Tyru, Sidonu a izraelského krále Jehua
  • další tažení do Sýrie (838 BC) – opět obléhání Damašku, pouze opětovné získání tributu od Izraele a foinických měst
 • výpravy do jižní Anatolie – snaha o podmanění Kilikie, Meliddu, Kummuchu, Gurgum, Tabal – Tabal podmaněn v roce 837 BC – přijat tribut od 24 vladařů
  • 834 BC výprava do země Kue – zpustošena a dobyt Tarsu
  • výpravy do Malé Asie – střet s urartejským vladařem Arramuem – vítězství a dobytí opevněného města Sugunia (858 BC)
  • další výpravy (856 BC a 844 BC) – dobytí Arramuovy rezidence v Arzaškun a vypálení řady sídlišť
 • tažení do Íránu: dobytí města Charchar a oblasti Parsuaš (835 BC) – podrobení si 27 lokálních vladařů
 • pokus o svržení babylonského krále Marduk-zákir-šumiho – příležitost pro zásah do babylonských záležitostí – výprava v roce 850 BC a obnovení moci tohoto vladaře (vojenská pomoc Mardukovi proti jeho bratrovi)
  • boj proti chaldejským kmenům (Bít Dakkuri, Bít Amukkani, Bít Jakín) – přinucení k placení tributu
  • po taženích přinesl oběti babylonským bohům v Babylonu, Borsippě a Kútách – vyobrazeno na reliéfu v Kalchu (Salmanasar podává ruku babylonskému králi Mardur-zákir-šumimu)
   • na konci vlády svěřil vedení výprav vojevůdci Dajján-Aššurovi – 829 BC zaútočil na zemi Mannejců u Urmijského jezera – dobyli hlavní město, později také zaplacení tributu

Stavební činnost

 • podporoval výstavbu v Kalchu, postavil stavební komplex k ubtování vojáků a důstojníků, k uschovávání zbraní a kořisti – Ekal Mášarti
 • Údaje o válečných výpravách
  • z análů ale také reliéfních vyobrazení

Černý obelisk krále Salmanasara – kamenná stéla vysoká 2 metry – objevená v Kalchu s nápisem vypočítávajícím jeho válečné úspěchy, reliéfy vyobrazujícího vladaře země Gilzanu a krále Jehua (vzdávají hold Salmanasarovi), také obraz přinášení poplatků z různých zemí, často ve formě zvířat (sloni, opice, velbloudi) – je to nejlépe prozkoumána asyrská památka

 • Série bronzových reliéfů z města Imgur Enlil – výzdoba mohutných dřevěných vrat – scény z asyrských výprav
 • Rozšíření asyrského vlivu na území Sýrie, Palestiny, jižní Anatolie a SZ Íránu
 • U moci zůstali původní vladaři, kteří slíbili věrnost – nově dobytá území ještě nejsou pevnou částí Asýrie
  • Vážná politická krize – poslední léta Salmanasarovy vlády – povstání v roce 827 BC – v čele jeho syn Aššu-dán-apli (měl na své straně hodnostáře, kteří usilovali o emancipaci asyrské společnosti)
  • všechna velká města na straně vzbouřenců, s výjimkou Kalchu – povstání trvalo až do smrti Salmanasara v roce 824 BC

 

ŠAMŠÍ-ADAD V. (823-811)

 • syn Salmanesara III.
 • nějakou dobu musel bojovat proti odpůrcům (jeho bratr)
 • opíral se o podporu babylonského krále Marduk-zákir-šummiho, který udržoval přátelské styky už s jeho otcem – spolu uzavřeli smlouvu (text značně fragmentární) – větší prospěch z ní kynul nejspíš babylonskému králi
 • snaha o posílení svého postavení vůči Babylonu
 • výprava v roce 816 BC proti nástupci předchozího krále – Marduk-balassu-ibkimu, boje v povodí Diály – Asyřané dobyli několik měst
 • dobyto důležité město Dér a král odveden do zajetí v Ninive
 • jeho nástupce poté také odveden do zajetí a Asyřané pronikají hlouběji do Babylonie (Šamší-Adad se klaní bohů v Babylonu, Borsippě a Kútě)
 • přijal tribut od chaldejských kmenů v jižní Babylonii
 • prekonal krizi a zemi zanechal stabilní

 

SAMMU-RÁMAT (811-805)

 • manželka Šamší-Adada V
 • vládne jako regentka za nezletilého syna Adad-ninárího III
  • jediná žena v asyrských dějinách, která řídila stát
 • Stéla ze Sabay
 • sílí babylonské vlivy

ADAD-NIRÁRÍ III (805-781)

 • hned na počátku své vlády – úspěšné tažení do Sýrie
  • o tom stéla ze Sabáy, nápis na hraničním kameni
 • přijal tribut od vladaře Damašku
 • upevňování asyrských pozic v jižní Mezopotámii
  • některým deportovaným z Babylonie dovolil vrátit se
  • výpravy proti Déru, porazil babylonského krále a donutil jej uznat nově stanovenou hranici mezi oběma zeměmi
   • babylonské vlivy: bohu Nabú (bůh písařství a hojnosti) jsou budovány chrámy v Kalchu a NInive
  • přesto asyrská moc směřovala k nezadržitelnému ochabnutí
   • vnitřní rozklad
   • slabá centrální moc – využitá ve prospěch místodržitelů v provinciích
    • někteří měli takou moc že tesali vlasní nápisy
   • po něm u moci tři jeho synové

SALMANASAR IV (781-772)

AŠŠUR-DÁN III (772-755)

AŠŠUR-NIRÁRÍ (754-746)

 • Asýrie postupně vyklízí pozice
 • vzestup Urartu
 • sjednocení kmenů mezi jezery Van a Urmija
 • využívají asyrských vzorů při budování státní správy a organizování ozrborjených sil – ovládnutí Anatolie, Zakavkazska a Íránu
 • Král Argišti I (785-760) a král Sarduri II (760-730)
 • Aššur-nirárí poražen Sardurim – zpráva je ze Sarduriho análů, nicméně chybí přesnější údaje
 • Sarduri si také podrobil pozdněchetitské státy Miletea, Kummuchu a Karchemiš – vytvoření prostoru pro ovládnutí syrského území
 • Aššur-nirárí uzavírá spojeneckou smlouvu s Mati-ilou aramejským králem Bít Agusi – smlouva byla vynucena a nebyla v praxi naplněna
 • povstání v Kalchu 746 BC a král je svržen

 

TIGLATPILESAR III (745-727)

 • bratr Aššur-nirárího, Tukultí-apil-Ešarra (má víra je v synu Ešary)
 • jedna z nejvýraznějších postav asyrských dějin
 • ze slabého státu se stává velmoc

Babylonie

 • tažení proti nebezpečným aramejských i chaldejským kmenům, dostal se až k řece Uknu (Kárún) u Perského zálivu
 • demonstroval svou úctu k Babylonu, Borsippě a Kútě
 • zásah do poměrů v Babylonii a proti králi Nabú-mukín-zéri z chaldejského kmene Bít Amukkani, který se stal samozvaným králem – jeho porážka měla velký ohlas mezi okolními aramejskými a chaldejskými etnickými skupinami
 • uznání svrchovanosti asyrského krále
 • tribut přinesen i vladařem přímořské oblasti z kmene Bít Jakín – Marduk-apla-iddinou
 • Tiglatpilesar vládce celé jižní Mezopotámie, v Babylonu korunován králem Púlú
 • taky král Sumeru a Akkadu
 • Personální unie mezi Asýrii a Babylonii

Sýrie

 • ústřední bod asyrské zahraniční politiky, je tady silný protiasyrská koalice v čele s Mati-ilu z Arpadu
 • Chetitské a aramejské státy členy koalice s podporou Sarduriho II (silný urartejský král)
 • výprava do Sýrie v roce 743 BC – do cesty se mu postavilo urartejské vojsko
 • bitva u města Bireciku na syrsko-tureckých hranicích, Asýrie vítězí
 • dlouhé obléhání a pád města Arpadu (740 BC) na území Bítagusi (připojeno k Asýrii)
 • Asyřané ovládli celou Sýrii – tribut od vladařů Damašku, Tyru, Karchemiše
 • opětovná protiasyrská koalice s vojenským zásahem Tiglatpilesara (732 BC)
 • dobytí Damašku a deportace obyvatelstva
 • postupně kontrola nad celou Sýrií i Palestinou až k egyptským hranicím (Moab, Edom, Izrael, Judsko, Ammon, Aškalon, Gaza, Sidon, Tyros, Byblos, Damašek)
 • některé státy se stávají provinciemi, jiné si zachovaly postavení samostatných politických jednotek – původní vládci ponecháni a přínáší tribut

Anatolie

 • sféra asyrského vlivu až na svahy pohoří Tauru v jižní Anatolii
 • rozhodující vliv ve státech Kue, Taba, Kummuchu, Samal – dosazení loajální vladaři
 • pokus o vniknutí do vnitrozemí Anatolie – ohrožení centra Urartu (vládce Sarduri II), obležení města Tušpu (Van) v roce 735 BC – ale nebyla dobyta (později poblíž města vztýčena Tiglatpilesarova socha)
 • Urartu přesto utrpělo ztráty, Tiglatpilesar vzal jako válečnou kořist vše, co se dalo
 • stavění pevností – aby měl přehled nad dobitým územím
 • kromě vojenských úspěchů promyšlené reformy asyrské státní správy
 • zmenšil rozlohu provincií a zavedl časté střídání guvernerů, zajímal se neustále o jejich situaci, byla mu podávaná pravidelná písemná hlášení – tak chtěl zabránit vzrůstu moci místodržitelů (titul turtan, často vztyčovali vlastní stély, král proto upřednostňoval jako lokální vládce provincií eunuchy)
 • budoval silnice aby urychlil přesuny vojsk, obchodníků, malteriálu, královských poslů
 • posilil jezdectvo

 

SALMANASAR V (726-722)

 • syn Tiglatpilesara, nemáme o jeho panování mnoho pramenů
 • také se dal korunovat králem Babylonu
 • vládl tam pod jménem Ululáju (narozen v měsíci Ululu), pokračoval v politice svého otce
 • zasáhl do poměrů v Palestině
 • Izraelský král Hóšea odmítl plnit vazalské povinnosti – výprava do Palestiny a dobytí města Samaří (po tříletém obléhání)
 • omezení privilegií obyvatel Aššuru a Charránu – vytvoření silně opoziční skupiny
 • konec jeho vlády – vnitřní nepokoje, byl svržen a zavražděn

 

SARGON II (722-705)

 • neznámý původ, neuváděl své královské předchůdce
 • možná vůbec nepocházel z královského rodu
 • jeho jméno Šarru-kínu znamená legitimní král – nejspíš se na trůn nedostal legální cestou
 • zakladatel slavné dynastie, která dovedl Asýrii k vrcholu vojenské a politické moci
  • pod jejich vládu se formálně dostal i Egypt
 • nejprve konsolidoval vnitropolitickou situaci – navrátil obyvatelům Aššuru a Charránu původní privilegia a osvobodil je od povinnosti vykonávat službu pro stát a platit poplatky
  • také oprostil od daní asyrské chrámy
 • snaha podmaněných států vymanit se z nadvlády

Babylonie

 • Marduk-apla-iddina II (z kmene Bít Jakín) se nechává korunovat babylonským králem (721 BC), jeho hlavním spojencem je Elam
  • bitva u města Dér v severní Babylonii
  • setkal se s elamským králem Humban-nikaš I.
  • bitva dopadla nerozhodně
 • další útok na Babylon v roce 710 BC, král Marduk-apla-iddina se stahuje do Přímoří – obsazení jižní Babylonie a vytvoření nové asyrské provincie Gambulu
 • přesídlení 100 tisíc Aramejců a Chaldejců – zabránění vzpourám
  • Sargon se stává babylonským králem – 709 BC

Syropalestina

 • koalice syrských a palestinských měst proti Sargonovi (Damašk, Arpad, Samaří, Simmira), vedoucí koalice panovníci Hamy a Gazy (Gaza dobyta), s pomocí Egypta
 • Bitva u Karkaru – vítězství Asyřanů a dobytí Gazy – Sargon pronikl k hranicím Egypta, delší doba klid a Egypt platí tribut také
  • deportace asi 27 tisíc lidí
 • i na Kypru vladaři uznali svrchovanost asyrského krále

Anatolie

 • postup do vnitrozemí a dobytí Karchemiše, Tabalu, Kue (717-709 BC)
 • Král Midas frýžský uzavírá se Sargonem smlouvu a posílá mu dary (hlavní město Gordion)
 • Kimmeriové – kočovné kmeny od Kavkazu – nesmírné nebezpečí pro oblast, zejména pro Urartu – Urartu poraženo
 • kolbiště soupeření Asýrie a Urartu – severozápadní Írán, dlouho nedošlo k přímému střetu
 • Země Mannejců
 • rozvinut chov koní – klíčové postavení a význam, král Azu zabit spojenci urartejského krále Rusy I (Bagdatti z Uišdiš a Metatti ze Zikirtu) – tato akce vyvolala ozvětu Asyřanů – Bagdatti popraven
  • akci vedl Sinacherib
  • král Rusa I. – vybudoval síť špionů a zvedů jež působili u dvoru vládců při hranici s Urartu
 • Ullusunu na mannejském trůnu, spolupracuje s Urartejci – Sargon dobyl a vypálil jeho sídelní město Izirtu – donutil ho k placení tributu

Urartu

 • Přímý střet Asýrie a Urartu – 714 BC – tažení Sargona k jezeru Urmija
 • Bitva na hoře Uauš – král Rusu I poražen – Urartejci varování a uchýlili se do nedobytných horských hradů – Sargon nezískává velkou válečnou kořist
 • Na cestě domů dobyto město Musasir – hlavní kultovní centrum urartejského boha Chaldiho kde probíhala korunovace králů– ukořistění cenných předmětů i v paláci místního vládce
 • Urzany – těžká rána pro Urartu
  • Text krále Sargona bohu Aššurovi o této bitvě – 400 rádek
 • Výsledkem bitvy – příměři a již nedošlo k větším střetnutím, Urartu se brání nájezdům Kimmeriů a Skythů
  • na obranu proti Kimmeriům se frýžský král Mira stává asyrským vazalem (709 BC)

Elam

 • Sargon se utkává s vojskem elamského panovníka Humbana-nikaše I – nerozhodná bitva (720 BC u Déru)

Stavební aktivity

 • Sargon se proslavil také vybudováním nového hlavního města
 • Dúr Šarrukín (Chorsábád) založeno v roce 717 BC, vysvěcení 706 BC
 • Mělo hradbu dlouhou 8 km a několik bran, rozlehlý královský palác na terase vysoké 15 m – vchody střeženy sochami okřídlených býků s lidskou hlavou
 • Místnosti zdobeny vápencovými reliéfy – zobrazení válečných výprav a kultovních obřadů
  • mnoho stavebních nápisů
 • Osídleno válečními zajatci a přesídlenci
 • nedaleko Ninive
 • po jeho smrti se syn přesídlil do Ninive, Dur Šarru-kén tak ztratil význam
 • Sargon záhy umírá v pohoří Taurus během tažení proti Tabalu
 • Tělo nebylo nalezeno a nemohlo být pohřbeno
  • to považováno za trest bohů

SINACHERIB (704-681)

 • opětovné oživení protiasyrského hnutí v podmaněných zemí
 • distancuje se od otce Sargona v jeho vládě
  • nepokračoval ve stavbě Dúr Šarru-kén, měl rezidenci v Ninive
  • přestavil Ninive a zvětšil jeho plochu na 750 hektarů
  • velké projekty královského paláce (70 místností s reliéfy o stavbě paláce)
  • město mělo 7 km čtverečných, dvojité hradby s délkou 12 km, 12 bran pojmenovaných podle bohů
  • zahrady a parky (zoologické a botanické zahrady)
  • soustava kanálů, pitná voda ze svahů pohoří Musri (akvadukt dlouhý 300m)
  • pahorky Kujundžik a Nabí Younis – tady bylo nejvíc budov (monumentální jiho-východní palác na pahorku Kujundžik)

Syropalestina

 • neklid podporován Egyptem
 • v čele odboje král Sidonu a Tyru – Luli
 • 701 BC Sinacherib dosazuje nové vladaře do Sidonu a Aškalonu, přijímá tribut od mnoha panovníků
 • vítězná bitva nad spojeným vojskem Egypta a Ekronu
 • povstalcem také judský král Chizkijáš – dobytí Lakíše a obléhání Jeruzaléma
 • Chizkijáš vyvázne z vysokým tributem – musí na zplacení použít i předměty z chrámu a paláce
 • Chizkijáš se opět vzpírá – nové obléhání města, přerušeno epidemií mezi asyrskými vojáky

Babylonie a Elam

 • neklid podporován Elamem
  • Marduk-apla-iddina II se opět nechává korunovat králem Babylonu (703 BC) – Babylon dobyt a král prchá do Přímoří
 • na trůn dosazel Bél-ibni, spojenec Asýrie, Marduk-apla-iddina pokračuje v podněcování protiasyrského hnutí z Elamu
 • Bél-ibni nespolehlivý – Sinacherib ho v roce 700 BC zajímá a dosazuje tam svého syna Aššur-nádin-šumiho
 • 694 BC útok na Elam pomocí válečných lodí (s posádkou lodníků z Tyru, Sidonu a Kypru) – po proudu Eufratu a Tigridu doplul s flotilou do Perského zálivu – vylodění u ústí řeky Ulai (Karche)
 • zničení elamských měst a zajetí obyvatel i kořisti – elamská odvěta blesková a zničující – vypálení města Sippar
 • Aššur-nádin-šumi odvlečen do elamského zajetí a zabit
 • na babylonský trůn dosazen Nergal-ušéziba, spojenec Elamu
 • bitva u Nippuru 693 BC a porážka elamsko-babylonského spojenectví, král padl do zajetí
 • 691 BC protiasyrsá koalice (Elam, íránské kmeny, Aramejci, Chaldejci) – bitva u Chalulé (Sámarrá) – remíza
 • 689 BC Sinacherib po dlouhém obléhání dobyl Babylon (Elam by oslaben) – obyvatelstvo deportováno a prodáno do otroctví, zničené královské paláce i chrámy, přes město nechal Sinacherib vést koryto Eufratu
 • zajištění klidu v podmaněných zemích – surovniny a cennosti proudí do Asýrie
 • prudké rozbroje o trůn na konci jeho života
  • nejstarší syn zemřel v Elamu, nakonec zvolen nejmladší, kterého prosazovala poslední Sinacheribova žena Naqia – Asarhaddon
  • bratří zvoleného krále se nevzdávají, Asarhaddon musí do exilu mimo Ninive – několik týdnů
  • Sinacherib zavražděn, asi synem Ardamulissuem (druhorozený)
 • Skladba Sargonův hřích – Sinacherib se ptá bohů, čím se jeho otec provinil, uspořádal kolegium – je mu sděleno, že zanedbal kultovní záležitosti – snaha distancovat se od vlády svého otce – nevyužíval jeho palác, ale postavil Ninive

ASARHADDON (680-669)

 • nastupuje na trůn po vítězné bitvě proti svým bratrům (zejména bratr Arad-Mulissu), do té doby v provinciích na západě
 • Arad-Mulissu při modlitbě zavraždil svého otce – občanská válka, konsolidace po návratu Asarhaddona (dobýt Aššur i Ninive)
 • byl pověrčivý a radil se s věšticí a byl nemocný
 • obnoven rituál náhradního krále – ten vládl v době nebezpečí, poté návrat skutečného krále a poprava náhradního

Babylonie

 • snaží se o úpravu vztahů s Babylonii a hlavně nápravu škod, které tam způsobil jeho otec
 • město Babylon je obnoveno, obnoven a znovuzasvěcen chrám Esagila, jinak období klidu

Elam

 • změna v elamské politice po změně panovníka – pozitivnější vztah k Asýrii
 • na východě vyvstává nebezpečí sílících médských kmenů – tažení a vybírání tributu (především koně)

Skythské a Kimmerijské kmeny

 • severní hranice ohrožována etnickými přesuny na území Malé Asie – pronikání kimmerijských a skytských kmenů – zničení státu Frýgů, ohrožování Urartu
 • útok Kimmeriů na Kilikii – bezprostřední ohrožení severní části Asýrie – jsou Asyřany poražení u Chubušny
 • Sňatek dcery Asarhaddona s Partatuov, skytským vůdcem – odvrácení skytského pádu

Syropalestina

 • Sýrie a Palestina podněcované Egyptem ke vzpourám proti Asýrii, centrem odporu Sidon, král Abdi-mikultti se pokouší o obnovení nezávislosti – 677 BC popraven a vybudována syrská pevnost Kár Aššur-acha-iddina, upervnění Asýrie v oblasti, svrchovanost Asarhaddona uznána Kypřany, v Judsku, Moabu, Ammonu, Edomu, Aškalonu, Arvadu, Byblu, Tyru a Gaze

Egypt

 • tříleté neúspěšné snahy o proniknutí na egyptské území
 • v roce 671 BC poražen Taharka a dobyto město Memphis, Taharka se stáhl do Horního Egypta, Dolní Egypt pod nadvládou Asýrie prostřednictvím místních hodnostářů, kontrolovaných asyrskými úředníky
  • protiasyrské povstání v Egyptě 669 BC – Asarhaddon na cestě do Egypta nečekaně umírá
 • nástupnická krize podobná té, kterou provázela jeho vlastní nástup na trůn
 • už za života určit své nástupce v roce 672 BC – mladšího Aššurbanipala pro Asýrii a Šamaš-šum-ukína pro Babylonii – přísaha loajálnosti oběm synům v Kalchu

AŠŠURBANIPAL (668-626)

 • jeho starší bratr se nemohl smířit s tím, že mu bude podřízen – zasáhla babička Naqia-Zakútu a vůle Asarhaddona byla splněna

Egypt

 • Aššurbanipal táhne do Egypta – Taharka se mezitím vrátil na sever, s podporou syrských a palestinských měst
 • 667 BC Taharka opět poražen a prchá do Théb, spiklenci a odpůrci odvezeni do Ninie
 • Neko I ze Sais se zavazuje k poslušnosti – poslán zpět do Egypta
 • 664 BC umírá Taharka, nástupce Tanutamun pokračuji v úsilí o ovládnutí celého Egypta – dobyl opět Memfis, spojenec Asýrie Neko I umírá, Asyřani opět útočí a vyplenili Memfis i Théby – v Egyptě zůstali dalších 15 let
 • nakonec se Egypt stává nezávislým

Malá Asie

 •  boje proti kimmerijským a skytským nájezdníkům
 • Lýdský král Gýgés prosí Asýrii o pomoc – nedostane se mu odpovědi a proto navazuje styky s Egyptem

Babylonie a Elam

 • největší problém – Babylonie a Elam s králem Teummanem
 • rozhodující bitva Asyřanů proti Elamitům na břehu řeky Karche (Ulai) – v roce 653 BC
 • Teumman v boji padl a Asyřané zvítězili – častý motív vyobrazení na stěnách paláce v Ninive – asyrský voják uřezává elamskému králi hlavu
 • vzpoury v jižní Mezopotámii, povstání v oblasti měst Babylon, Borsippa, Sippar a Kúta (652 BC)
 • jeho bratr Šamaš-šum-ukín hledá pomoc u aramejských a chaldejských kměnů, Babylon v obležení (650 BC) – za dva roky dobyt a král umírá
 • nástupce na babylonském trůnu – Kandalánu (dosazen Aššurbanipalem)
 • 647 BC rozsáhlý útok na Elam – zničeno město Súsy, zpustošené chrámy, poničené paláce i hroby, země posypaná solí aby byla neplodná – Elam ztrácí své velmocenské postavení
 • arabské kmeny podporující Šamaš-šum-ukína – Aššurbanipal nechává zničit jejich tábory v poušti z Damašku – scény na reliéfech v Severním paláci v Ninive
 • Kultura
  • Aššurbanipal vynikal vojenskými schopnostmi ale také vzděláním, které zdůrazňoval, ovládal klínové písmo, uměl sumerštinu a matematiku
  • vybudoval knihovnu v Ninive obsahující mnoho tisíc tabulek – tyto jeho písaři kopírovali v chrámových archivech v Babylonii
  • dával na odiv svou vzdělanost, velká péče o kulturu
  • nalezena tady řada děl sumerské a akkadské literatury
  • po jeho smrti u moci dva jeho synové – úpadek asyrské moci, nepříznivá mezinárodní situace, země ohrožována etnickými přesuny v Malé Asii, Sýrii a západním Íránu

 

AŠŠUR-ETEL-ILÁNI

 • syn a nástupce
 • byl používán Sín-Šumu-Líširem, asyrským generálem, pouze jako prostředník generálova vlivu
 • otec Aššurbanipal abdikoval a usídlil se v Charránu
 • klesá množství písemných pramenů

 

SÍN-ŠUMU-LÍŠIR

 • nastoupil na trůn po synovi Aššurbanipala
 • babylonský král Nabopolasar získal kontrolu na celou jižní Mezopotámii a vytlačil Asyřany
  • spolu s Médií koalice proti Asýrií, 614 Médové dobyli Aššur, později I Charrán, čímž vymazali Asýrii z mapy

 

Reklamy