Chetitská říše

Obecná charakteristika

 • indoevropský kmen
 • v průběhu 2. pol. 3. tis. př. n. l. do Malé Asie
 • v Malé Asii Chattijci, Luvijci, Palajci, Churrité, Chetité
 • místní obyvatelstvo – Chattijci – žili v městských státech   ⇒ Chetité je mocensky porazili
 • Sociální stratifikace, budování opevnění
 • v kulturní oblasti se jim do velké míry přizpůsobili
 • další kulturní prvky z Mezopotámie a od Churritů ⇒ psali klínovým písmem
 • ⇒ v chetitských mýtech mezopotamská a churritská božstva – Šauška, Kumarbi (Urkeš), Tešup (Kachat)
 • jazyk Chetitů rozluštil Bedřich Hrozný *
 • Chetité se nazývali Nésité a svoji řeč nésitštinou (či nésijština)
 • nejprve sjednotili Anatolii ⇒ poté do Sýrie ⇒ teritoriální stát s hlavním městem Chattušou

 

 1. tisíciletí
  • Kolem 3.tis. se objevují informace o sociální stratifikaci, budování opevnění
  • Alaca Hüyük – střední část Turecka
   • Městská sídliště
   • Hroby
    • Šachtové hroby s různými předměty (bronz, stříbro)
    • Vysoká umělecká hodnota (figurky zvířat)
    • Příslušníci místních elit
   • Nemáme písemné prameny do 3. tisíciletí, první se začínají objevovat až kolem roku 2000
    • Texty obchodníků

Osady obchodníku za hradbami měst

Staroasyrský obchod – anatolští vládcové předkupní právo ⇨  poplatky – transitní poplatky,  poplatky za užívání mostů a silnic ⇨  právo teritoriality – ve vnitřních záležitostech

 • Dováželi se tkaniny, oděvy, cín
 • Vyváželo se zlato
  • Kaneš (Kültepe)
   • Lokalita, která byla nejdůležitější asyrskou osadou na tomto území
   • Kappadokie – kapadocké tabulky
   • 1925 – Bedřich Hrozný se vydal do této oblasti a zjistil, že kapadocké tabulky pocházejí z Kültepe, ale ne na pahorku
   • 400 tabulek uložených dodneška v Praze
   • Tabulky pocházejí z nelegálních vykopávek a z archeologických výzkumů
   • Týkají se především obchodní činnosti
   • Poskytují nám informace o etnické struktuře a politickém vývoji
   • Obsahují velké množství vlastních i obecných jmen
    • Skupiny indoevropské i neidoevropské
    • Indoevropské
     1. Chetité
     2. Luvijci
    • Neindoevropské
     1. Churrité
     2. Chattijci
    • Politická situace
     • Státní útvary, které ovládaly menší území
     • Kaneš
      • Významné středisko
      • odhadem 20-30 000 lidí
       1. a) pahorek
       2. b) horní město
       3. b) dolní město
      • Purušchattum
       • Není přesně lokalizován
       • Asi na západ od Kaneše, u jezera Tuz
       • Staroasyrská obchodní osada

 

 • Chattuša
  • Střední část Anatolie
  • Staroasyrská obchodní osada
  • Král
 1. tisíciletí

Panovník Anitta (poč. 2.tis.)

 • vládl v Kaneši
  • Nalezen text v Kaneši
  • Jeho úkolem je podat zprávu o díle vladaře
  • V úvodu jsou skutky jeho otce Pitchana, který pocházel z města Kuššar
   • Úspěšný dobyvatel – střední Anatolie
   • Dobyl Kaneš – do města přenesl své sídlo
   • Dobyl take Chattušu
   • Podrobil si Purušchandu
  • Jméno Anitty – nalezeno na bronzové dýce v horním městě
 • Anitta podnikl mnoho úspěšných akcí
  • Útok na město Chattuša (poč. 2.tis.)
   • Důležité politické i hospodářské centrum
   • Noční útok na město
   • Město srovnal se zemí, proklel ho
  • Popisuje, jak si okrášlil město Kaneš – chrámy zasvěcené různým bohům
   • Založil i zoologickou zahradu (levharti, býci, …)
   • V citadel v Kaneši nalezeny administrativní texty psané místními písaři
  • Historický nápis krále Anitty (Vyprávění panovníka Anitty) – doložen až od starochetitského období

Stát, jehož centrem bylo Purušchattum

 • Leželo někde v blízkosti solného jezera Tuz
 • Anitta zmiňuje, že panovník tohoto města mu poslal železný trůn a železné žezlo – tím se stal nejúspěšnějším panovníkem Anatolie
 • Text spíše literární charakter – nelze doložit, že události jsou pravdivé

 

Zánik asyrských obchodních osad

 • Polovina 18.století
  • Důvody nejsou jasné
  • Osady nebyly již obnoveny
  • Přerušení obchodních kontaktů s Asyrií
  • Na území Anatolie (asi 100 let) se neobjevují prameny

 

Chetitská říše

Starochetitské období

1700 – 1420

Město Chattuša

 • Pol 17. Stol. objevuje se nové území s centrem Chattuša
  • Vytváří se významný státní útvar – Chettitský stát
  • Lze rekonstruovat z mnoha pramenů – hmotné i písemné
  • Poč. 20. Stol archeologické vykopávky německých archeologů
  • Pahorek, akropole – palác (sídlo chetitských panovníků)
  • Dolní město – Budovy, chrámy (místní pantheon i božství mezopotamského původu)
  • Dolní město obehnáno zdí (kamennou)
  • Velké množství písemných pramenů (akropole, chrámové budovy)
   • Tabulky psány klínovým písmem mezopotamského typu
   • Psány na hliněných tabulkách, občas tabulky z kovů, ze zlata, stříbra
    • Nalezena bronzová tabulka ze 13.stol.
   • Většina textů psána chetitsky, pak luvijština, akkadština, sumerština a další anatolské jazyky – churitština
   • Většina textů se týká náboženství – rituální texty
   • Mytologická a epická literatura
    • Některé místní mýty, ale i skladby mezopotamského původu nebo skladby v akkadštině a sumerštině
   • Státní záležitosti
    • Nápisy panovníků, texty zákonodárných pramenů (Chettitské zákony), dekrety, dopisy (úřední korespondence), administrativní dokumenty
   • Texty buď o náboženství, nebo státu (nenalezeny soukromé zprávy)
  • Dějiny Chettitské říše lze dobře rekonstruovat
  • Udržovala kontakty s Mezopotámií i s Egyptem (prameny)

 

Chattušili I.

 • Prvním dobře doloženým panovníkem je Chattušili I. (pol. 17.stol.)
  • Za jeho vlády se Chettistský stát stává velmi prospěšným státem
  • Proniká do jižní částí Anatolie a do přilehlých regionů Sýrie
  • Snaží si podmanit si regiony pomocí smluv – chetitský panovník vystupuje jako panovník a ostatní jako vazalové
  • Chetité nezasahovali do politiky regionů – ty byly v plné kompetenci vladařů
  • Text Politický testament Chattušiliho I.
   • Poslední vůle chetitského krále, ve které se jedná o nástupu chetitského vladaře
   • Závět sepsaná v Kuššaru
   • Jeho nástupcem se má stát syn jeho sestry (synovec)
   • Nakonec to změnil – synovec nebyl hodný této pocty (zřejmě se zapletl do intrik)
   • Synovce i matku dal deportovat
   • Jeho nástupcem se stal jeho vnuk Muršili
   • Muršili musí během svého panování pracovat se sněmem
   • Nabádá chetitský sněm, aby poskytoval Muršilimu podporu

Muršili

 • Po smrti Chattušiliho se ujal vlády Muršili (2.pol 17 stol, poč. 16.stol.)
  • Snažil se rozšířit vliv jižním směrem (Sýrie SZ Jamchad – město Chalab)
  • Dobyl Jamchad a pokračoval dál
  • Dobyl Babylón – konec vlády babylonské dynastie na poč. 16.stol.
  • Nikomu jinému se nepodařilo dojít tak daleko
  • Muršili byl zavražděn
  • Vnitřní rozbroj v Chetitské říše
  • Chetitský stát ztratil vliv v dobytých územích
  • Vliv se soustředil jen na střední část Anatolie

Telipinu

(2.pol.16.stol.)

 • Manžel sestry chetitského panovníka
 • Svého švagra svrhl a stal se panovníkem chetitského státu
 • Vydal dekret, který měl určit jasná pravidla pro nástupce
  • Panovníkem se má stát syn prvního řádu (prvorozený nebo syn hlavní královské manželky)
  • Pak syn druhého řádu
  • Pak manžel královské dcery
  • Zmiňuje se i o chetitském sněmu – má dbát na dodržování nástupnických pravidel
  • Chetitský sněm má i právo soudit členy královské rodiny, odsoudit je k smrti nebo vyhodit ze země, pokud se nějak proviní
  • Sněmu byly podřazeny členové královské rodiny
  • Nemáme žádné doklady z praxe
 • Po Telipinovi není období dokumentováno (2.pol. 16.stol – 15.stol.)
 • Teprve ve 14.stol. vzrůstá počet písemných pramenů
  • Dochází k obnovení dynamiky chetitské expanze

moc chetitské říše začala upadat

Muvatalli I. 

(poč. 15. st. př. n. l.)

 • nezanechal žádné písemné zprávy

Tutchalija I.

(kol. 1470 př. n. l.)

 • dobyl Chalab – vazalská smlouva
 • deportace – posílení churritského etnika v Malé Asii
 • poselstvo vyslané do Egypta
 • spoluvládce syn Chattušili II.

 

Tutchalija II.

(kol. 1445 př. n. l.)

 • bojoval úspěšně na Z s Arzavou a Aššuvou, na V s churritským vládcem v Išuvě
 • potíže s Kašky
 • spoluvládce Arnuvanda I.

 

Arnuvanda I.

 • snad zeť či syn Tutchalije II.
 • zdědil rozsáhlá churritská teritoria, do chetitské říše začlenil Kizvatnu
 • Kaškové – dobyt Nerik
 • královna Ašmunikal – dcera Tutchalije II.
 • ⇒ královna již za vlády otce, činná ještě za vlády Tutchalije III.

 

Novochetitské období

1420-1200

 • období teritoriální expanze
 • ⇒ výpravy do JV Anatolie a Sýrie – soupeření s Mitanni a Egyptem
 • amarnské období ⇒ do Z Malé Asie – až na pobřeží Egejského moře
 • centrum ohrožováno kmeny Kašků – sídlili v S Anatolii (Pontské pohoří)

Tutchalija III.

(kol. 1385 př. n. l.)

 • ⇒ boje s Kašky – pronikli až do centra W
 • ⇒ konec vlády – územní ztráty a krize

Šuppiluliuma I.

(14.stol.)

 • Navazoval na dílo svých předchůdců
 • Konsolidace jádra státu a upevňování vlastních pozic
 • Smlouvy s okolními maloasijskými oblastmi
 • Dynastické sňatky
 • Rozšiřoval svůj vliv na severu Sýrie – konflikt s Mitanni
  • Tažení do Vašukanni
  • Mitanni se stává závislým na chetitské říši
 • Sever Sýrie
  • Karchemiš, Chalab – dosadil tam své syny
  • Pronikl až ke Kádeši a Amurru
 • Ze Sýrie zajatci dovlečena do Anatolie morová epidemii, která trvala asi 20 let
 • Říše v jeho době uznávanou velmocí
 • synové Šuppiluliumy I.
  • Arnuvanda – nejstarší, korunní princ a následník trůnu
  • Telipinu – místokrál Aleppa
  • Šarri-Kušuḫ (chet. Pijaššili) – místokrál Karchemiše
  • Muršili – ještě příliš mladý
  • Zannanza

Arnuvanda II. (asi 1330-1322 př. n. l.) 

 • charakterizován jako hrdina
 • brzy podlehl nemoci

 

CHETITSKÝ PRINC

z Chattuše unikátní dopis pocházející z Egypta * egyptská královna – Dahamunzu – chet. varianta eg. titulu manželka krále * zemřelý farao Nifururiya či Nibururiya v úvahu připadají tři poslední panovníci 18. dynastie a jejich choti:

⇒ Achnaton – Nefertiti

⇒ Smenchkare – Meritaton

⇒ Tutanchamon (titul Nebcheperure) – Anchesenamon

 

Muršili II.

(2.pol. 14.stol.)

 • Jako první chetitský panovník dal sepsat letopisy (válečné výpravy)
 • Dal sepsat i zápisy z období svého otce Šuppiluliumi I.
 • Nastoupil na trůn v mladém věku
  • Nesrovnalosti v rodině
 • Vazalové se chtěli zbavit chetitského vlivu
  • Neplnili povinnosti ze smluv
 • Podnikal válečné výpravy – opět sepisovány smlouvy s vazaly
 • Boje proti Kaškům
 • Podařilo se mu udržet Chetitský stát
 • Ovládali území Anatolie, severní část Sýrie

 

Muwatalli II.

(poč.13.stol.)

 • Syn Muršiliho II.
 • Nebyl určen jako následník trůnu (smrt jeho bratra)
 • Byl pověřen správou jednoho regionu v jižní Anatoloii – Tarchuntašša (než se stal panovníkem)
 • Nesídlil v Chattuši, ale v hlavním městě Tarchuntašši (není lokalizováno)
 • Většina pramenů se týká politických událostí, především působení v Sýrii (severní část – Chetité, jižní část – Egypt – Ramesse II.)
 • Ramesse II. se snažil rozšiřovat svůj vliv v Sýrii
 • Střet Chetitů s Egyptem
 • Podpora státu Amurru Egyptu
 • Bitva mezi Egyptem a Chetitskou říši se odehrála v 1.pol. 13.stol. u města Kadeš, které leželo na řece Orontes
  • V pátém roce vlády krále Ramsese
  • Egypt se snažil město připojit k egyptskému vlivu
  • Bitva popsána v egyptských pramenech
  • Egyptská divize se utábořila na břehu řeky Orontes – dva beduíni sdělili informace o městu Kadeš – nečekali na další divize a překročili řeku – tvrzení beduínů byla lež – Chetité zaútočili na egyptskou divizi – obě strany utrpěly ztráty – Ramesse II. se stáhl
  • Bitva přinesla větší zisky Chetitům – vliv jižním směrem (do dnešního Damašku)

 

Muršili III.

 • Svržen svým strýcem Chattušilim III. a poslán do vyhnanství

 

Chattušili III.

(1275-1250)

 • Doba dobře dokumentována
 • Autobiografický text – Autobiografie Chattušila III.
  • Popisuje období před jeho nástupem (svržení Muršiliho III.)
  • Podrobnosti z jeho života – vzdělán jako kněz bohyně Ištar
  • Byla mu svěřena oblast severně od Chattuše
   • Kmeny Kaškové – představovali nebezpečí pro Chetitský stát
  • Bojoval proti Kaškům
  • Podařilo se mu získat další oblasti
  • Obnova města Chattuše
  • Mírová smlouva s Egyptem – text se dochoval z obou stran (21. rok vlády Ramesse II.)
   • Smlouva potvrzena sňatkem Chattušiliho dcery s Ramessem II.
  • diplomatické styky s kassitskými králi Babylónie
   • Kadašman-Turgu (1297-1280)
   • Kadašman-Enlil II. (1279-1265)
  • Smlouva s Amorejci
  • Pokus o příznivé vztahy s Asýrií

Manželka Puduchepa

 • Pocházela z kněžské rodiny z jižní Anatolie
 • Podílela se na uzavírání smluv
  • Smlouva s Ramessem II. (egyptská i chetitská verze)
   • Urovnání jako mezi rovnocennými panovníkovi
    • Vojenská pomoc, ochrana legitimních nástupců trůnu, vydávání zajatců
     • U smlouvy je připojena pečeť královny Puduchepy
     • Podobná smlouva je uzavřena i s panovníkem Babylónu

Tutchalija IV

(asi 1250-1220 př. n. l.)

 • doba rozmachu i ohrožení
 • nepřátelství s Asýrií a informace o konfliktech
 • Kaškové
 • západní Malá Asie
 • bratranec – pokus o vzpouru
 • rozsáhlá výstavba v celé Chattuši (tzv. Horní město)
 • Yazılıkaya (reliéfní výzdoba)
 • reorganizace starých kultů

 

Arnuvanda III. (kol. 1220 př. n. l.)  ⇒ zřejmě velmi brzy zemřel

Šuppiluliuma II.

(kol. 1200 př. n. l.)

 • ještě říši rozšířil o část Kypru
 • na přelomu 12. st. př. n. l. – rychlé zhroucení – snad zapříčiněno Kašky nebo mořskými národy a jejich stěhováním

vyhladovění, dobytí a vypálení Chattuše

 • 1200 př.n.l. dobyto město Chattuša – zánikl Chetitského státu
  • Nemáme informace, za kterých byla Chattuša zničena
  • Chetitský stát nebyl již nikdy obnoven
  • Jižná část Anatolie a severní Sýrie
   • Konec 2 tis. se vytvářejí státečky, které navazují na Chetitskou říši – Pozdně Chetitské státy
   • Podobnosti v náboženství, literatuře…
   • Značná část obyvatelstva Luvijci
    • Texty psány luvijskými hieroglyfy
    • Většinou tesány do kamenů
    • Informace o významných skutcích vladařů

 

Reklamy