Akkadský stát

2334-2154

 

Prameny

 • Do pozadí ustupuje sumerské písemnictví
 • Objevují se souvislé texty v akkadském jazyce
 • Akkadština oficiálním jazykem státní správy
 • Velké množství královských nápisů – stavebních a dedikačních
 • Nápisy tesány a ryty do kamene – kamenné plakety, stély a podstavce soch
  • Tyto památky pokládány za významné ve starověku – uloženy v chrámu Enlila v Nippuru
  • nápisy tady vystavovány
 • Celkový počet nápisů je malý
 • Epické skladby, výklady božích znamení

SARGON AKKADSKÝ

Vzestup k moci

 • Podle sumerské skladby Sargon a Ur-Zababa se Sargon dostal do Kiše na dvůr Ur-Zababy, kde byl královskýým číšníkem
  • Bohové An a Enlil rozhodli, že Ur-Zababa má být sesazen a na jeho místo má být posazen Sargon
  • Ur-Zababa byl zděšen, když se to dozvěděl ve snu
  • Další sen byl Sargonovi – spatřil jak Inana utopila Ur-Zababu v řece krve
 • Sargon byl uvržen do formy k odlévání kovových předmětů
  • Jedna ze dvou léček, nakonec ale Sargon králem Kiše
 • Podle Weidnerovy kroniky si Sargon vysloužil přízeň Marduka, pak ale ohrozil postavení Babylonu stavebním projektu u Akkadu – Marduk ho potrestal
 • Kronice dávných králů Sargon na trůnu díky podpoře Ištar
  • Každopádně těžiště jeho moci v Kiši
 • V samotných Sargonovych nápisech ohledně jeho vzestupu k moci nic není – nejspíš byl uzurpátorem
  • jeho otec byl záhradník
 • tisíciletí – Sargonova fiktivní autobiografie – psaná v první osobě (aby byla autentická) – vyprávění o něm samém, zmiňuje se pouze o matce, jež byla velekněžka a nesměla mít děti, proto ho poslala po vodě a ujal se ho zahradník

Sargonova vláda

 • stal se panovníkem Kiše
 • dva mocenská centra:
  • Akkad na severu – Sargon
  • Uruk na jihu – Lugalzagesi
 • za poměrně krátkou dobu ovládl všechna politická centra v jižní Mezopotámii
 • jeho největším soupeřem – Lugalzagesi (Ur, Uruk, Umma, Eridu, Larsa, Adab, Keš)
  • Sargon dobyl Uruk a zajal Lugazagesiho
  • uvěznil ho v Nippuru
  • pak došlo ke sjednocení Mezopotámie
 • Zmocnil se Uru, Ummy, Lagaše až po Perský záliv
 • Vybudoval si město Akkad
  • přestavěl původní město, které tam existovalo
  • královský palác
   • podle jednoho nápisů tam bylo až 5400 dvořanů
  • chrám Eulmaš zasvěcen Ištaře (bohyni válečníctvi)
  • Akkad byl někde v severní Babylonii poblíž Kiše
  • ekonomické a obchodní středisko
  • přístav
   • lodě dovážely zboží z dalekých zemí (Magan, Meluchcha, Dilmun)
  • Město Akkad nebylo do teď historicky lokalizováno – nejlepší příklad akkadské architektury se našel na horním toku řeky Chabur v SV Sýrii (levostranný přítok Eufratu) – bylo tady významné centrum královské administrativy – zejména město pod pahorkem Tel Brak – pozůstatky města, hlavní provinční středisku – monumentální stavební komplex z doby Narám-Sína, známý jako Narám-Sínův palác – monumentální rozměry, složité vniřní členění, z cihel, zdi silné několik metrů, působí dojmem opevněného stavebního komplexu – sídlo akkadské vojenské posádky a také provinční správy

Válečná tažení

 • Elam
  • z panovníků Elamu učinil místodržitele, kteří mu byli podřízení
 • Ebla, Libanon, Mari, Amanus (Stříbrné hory)
 • Tažení do chetitského města Purušchanda u Solného jezera – pomoc akkadským kupcům

Skladby o jeho úspěších

            Král bitvy

 • psáno akkadsky, nalezena v Egyptě ve státním archive
  • další variant existují v chetitštině a asyrštině
 • podle skladby byl Sargon navštíven obchodníky se sídlem v Purušchandě, jež si stěžovali a žádali ho o zásah – vlastní lidi ho odrazovali, on ale neuposlechl, samotný boj skladba nezaznamenává

RÍMUŠ

2278-2270

 • mladší syn Sargona
 • Možná až po Maništušuovi
 • velké povstání na začátku jeho vlády se snahou ho svrhnout, velké počty mrtvých
  • Nechal kvůli tomu strhnout hradby měst, aby v budoucnu nedošlo k opakování bouří
  • krvavé války v Lagaši a Uru
  • obnovil pořádek v Mezopotámii a podařilo se mu udržet stat pohromadě
 • Válečné výpravy do Elamu a Meluchchu (Pákistán), odkud přivezl 15 kg zlata
 • Zavražděn při palácovém spiknutí – ubit vlastními služebníky hliněnými tabulkami
 • prameny – jeho vlastní nápisy

 

MANIŠTUŠU

2269-2255

 • starší bratr Rímuše
 • posílil vliv říše na východě – porazil Anšan (nejdůležitější středisko Elamu) a dostal se do Maganu
  • V Maganu dobyl koalici 32 měst
 • ovládl nejspíš take severní Mezopotámii
 • nejsou doklady o výrazných problémech v říši
 • v Ninive nechal postavit charm bohyni Ištar
 • politická region v západních regionech stabilní, nepodnikal tam výpravy
 • tažení na východ
  • přeplavil se Perským zálivem a vylodil na Arabském polostrově kde porazil 32 měst, postupoval pak do vnitrozemí
  • součásti váleční kořisti černý kámen diurit z dolů
  • Maništušův obelisk – kupní smlouva ohledně pozemků v severní Babylonii
  • Stéla z černého kamene – z dnešního Ománu, pochází z doby Maništušua, otce Narám-Sína, jedná se o stélu, která není zdobená reliéfy, ale je tam vytesán text kupní smlouvy – král kupuje velké množství půdy od kolektivních vlastníků – prodali ji panovníkovi – systematické zcelování půdy v rukou vladaře – dnes je v Louvru, ze Sús jako kořist Elamitů ve 12. století BC
 • zavražděn při spiknutí

 

 

NARÁM-SÍN

2254-2218

 • Sargonův vnuk a syn Maništušua
 • vrchol akkadských dějin
 • jedna z nejproslulejších postav mezopotamské historie
 • nejlépe doložen člen této dynastie
 • řada královských nápisů v pozdějších kopiích
 • musel take na začátku čelit povstání na všech světových stranách
  • Akkadský stát byl na pokraji zániku
  • separatistické skupiny opět vyvíjeli activity, boje na několika frontách (sever I jih)
  • jední ze vzbouřenců byl král Ipchur-Kiši z Kiše
  • koalice měst Kúta, Sippar, Dilbat, Kazallu, Giritab, Apiak a Borsippa
  • baštou rebelů na jihu Uruk, který spoléhal na pomoc Uru, Isinu, Nippuru, Lagaše, Ummy, Šuruppaku
 • Narám-Sín se nejprve vypořádal s koalicí na severu – těžká porážka, zabrání Kiše, zboření jeho hradeb
  • na čas se situace stabilizovala
 • oblíbená postava pozdějších literárních děl
  • Skladba Vzpoura proti Narám-Sínovi – jako fiktivní vyprávění samotného krále
   • líčí boj proti velké koalici nepřátel včetně Elamu, Meluchchy, Maganu
   • končí Narám-Sínovým vítězstvím
  • Skladba Narám-Sínova legenda z Kúty – četné opisy, o vpádu nepřátelského vojska o 360 tisíci mužů, bůh Enlil nakonec postihnul nepřátele svým hněvem

Válečné výpravy

 • Popsané třeba v Kronice dávných králů
 • diplomatické kontakty s panovíky
  • Zajal maganského krále – těžil v Ománu černý kámen
 • Ovládnul Elam – rovnoprávná mezistátní smlouva s awanským králem Chitem nalezena v Súsách
  • sepsaná v elamštině
 • Války proti Lullubejcům v pohoří Zagros
  • Červená pískovcová stéla – dnes v Louvru
   • Je nejvýznamnější památkou tohoto období
   • Popisuje Narám-Sínovo vítězství nad Lullubejci
   • Král vyobrazen s lukem a sekerou, nepřátele menší, pod jejíma nohama
  • Pronikl do Libanonu, kácel tam cedry
  • Dobyl Eblu – nepodařilo se mu ale oblast ovládnout
  • dostal se k pramenům Eufratu a Tigridu do Kilíkie
   • Dioritová stéla u Diyarbakiru – akkadský nápis o anatolském dobrodružství
    • Narám-Sín s plnovousem a čapkou
   • jako první v Mezopotámie měl titul krále čtyř světových stran
   • nechal se zbožštit
    • byl označován znakem pro božské bytosti – rohatá tiára
    • založil tradici zbožšťování panovníků
   • skladba Prokletí Akkadu – idylický popis poměrů v Akkadu, nicméně bůh Enlil se rozhodl odejmou Akkadu královský úřad (kvůli tomu, že Narám-Sín chtěl v Akkadu postavit chrám bohyni Ištar)
    • skladba v sumerštině – nejspíš vznikla v kruzích sumerského kněžstva, které bylo v opozici proti královi
    • Bůh jako trest povolal Gutejce

Král Šar-kalli-šarrí

 • “král všech králů”
 • první zmínky o Gutejcích
 • bojoval proti Amorejcům I Elamu
 • množství nápisů klesá, ale k dispozici jsou datovaci formule
 • Akkadské období končí ve 22. století kdy už se moc soustředí jenom na město Akkad, a politická mapa Mezopotámie se začíná měnit, je to území rozdrobené a vzájemně oblasti proti sobě soupeří, můžou i spolupracovat a seskupovat se
 • z politického kvasu vykrystalizovalo několik státních útvarů, které vznikli a měli nějakou moc, ale nic ve stylu velikosti Akkadské říše

 

Konec akkadského období (pol.22stol.)

 • Úpadek centrální moci – ztráta vlády v okrajových územích, poté i Mezopotámie, pod vládou už jen město Akkad a jeho okolí
 • Mezopotámie rozdrobena na spousty malých soupeřících a spolupracujících státečků
 • Lagaš-Gírsu (J Mezopotámie)
  • Vladař Gudea (2.pol.22.stol.)
   • Sochy, které ho zobrazují – snaha o propagaci královské moci
   • V pozici se sepjatými rukama (modlící) atd. – mnoho soch
   • Rekonstrukce chrámu zasvěcen nejvyššímu bohu Ninajrsu
   • Texty se týkající se této rekonstrukce – válce (cylindry)
    • Popisují průběh stavby, materiál …
    • Snové poselství od Ninagirsu
    • Psán sumersky, jeden z nejdelších textů starověké Mezopotámie
    • Jedna z nejvýznamnějších památek – pro výuku sumerského jazyka
   • Gutejci
    • v písemných památkách akkads. a dalšího období (Prokletí Akkadu)
    • pronikání do Mezopotámie z východu – z hornatých oblastí Íránu, provázeno válečnými konflikty
    • zakládají vlastí státní útvar v oblasti Babylónie – někde kolem Kiše a Akkadu v povodí Diály
    • v sumerském královském seznamu se uvádí Gutejská dynastie, která vládla asi sto let – významná politická síla

 

 • pozvolná infiltrace Amorejců ze západu – definitivní zničení Akkadského státu (nevíme přesně kdy a jak)
Reklamy