Velká pyramida, jeden ze sedmi divů světa, je známá pod jmény Cheopsova či Chufuova pyramida. Její starověké jméno je „Chufu patří na horizont“

Technické údaje:

Původní výška: 146,6 m

Současná výška: 138,75 m

Délka strany: 230,37 m

Úhel sklonu: 51°50´40´´

Přibližný objem: 2 521 000 m3

 

Tato pyramida je stavbou Chufua, syna Snofruova. Původní vstup, na severní straně pyramidy, umístěný na úrovni 13. vrstvy (cca 15 m nad zemí) vede do sestupné chodby. Tato chodba, vysoká 120 cm, se po 18 metrech rozdělí do dvou částí. Jedna z nich dále pokračuje v délce zhruba 90 m do vnitra skály jako sestupná chodba, která však nikdy nebyla dokončena. Druhá se mění v chodbu vzestupnou, dlouhou 38 m, ústící do Velké galerie. Na jejím spodním konci se nachází dva otvory. Z jednoho vede chodba dlouhá 35 m ústící do tzv. Královniny komory. Druhá chodba vede strmě dolů v délce asi 60 m a ústí do sestupné chodby (účel této chodby není znám, možná se jednalo o únikovou cestu dělníků, poté co byla pohřební komora zablokována třemi velkými žulovými deskami). Velká galerie je 8,48 m vysoká a 47 m dlouhá, vrstvy klenby tvořící strop jsou položeny natolik přesně, že každá následující vrstva přečnívá předcházející přesně o 6 cm.

Pohřební, tzv. Králova komora má následující rozměry: výška 5,8 m, délka 10,45 m, šířka 5,2 m. U západní stěny leží nepopsaný žulový sarkofág. Strop je tvořen devíti žulovými bloky o celkové hmotnosti 400 tun. Nad nimi je 5 odlehčovacích komor, které snižují tlak. V jižní a severní stěně se nachází šachty, jejichž význam není dodnes znám. Někteří vědci se domnívají, že se jedná o větrací šachty, podle jiných jsou to pomyslné cesty faraónovy duše.

Co se týká způsobu stavby pyramidy, není zcela objasněn. Jisté však je, že údaje uváděné Herodotem jsou zcela nemožné. Podle něj byla pyramidy stavěna 20 let a podílelo se na ní 100 000 otroků. Podle nejnovějších poznatků se však na stavbě pyramidy podílelo maximálně 20 tisíc mužů (více nebylo z hlediska organizace práce na daném území možné) a nejednalo se o otroky, nýbrž šlo o jakousi formu fiskální politiky státu, odvod v podobě naturální práce. Muži byli odváděni v době záplav, kdy nemohli pracovat na polích (v této době, vzhledem ke zvýšené hladině Nilu, také bylo snadnější přepravovat kamenné kvádry, z nichž některé byly přiváženy až z dalekého Asuánu). Byli rozděleni podle jednotlivých úkolů do skupin, které řídili stavební odborníci, kteří se na stavbě podíleli celoročně.

Pyramida byla postavena na skalnatém podloží, které bylo zarovnáno do roviny. Pouze uprostřed byl ponechán skalnatý výčnělek, který měl pravděpodobně zaručit větší stabilitu pyramidy. Vápencové bloky, které byly na stavbu použity, pochází z nedalekých lomů. Jejich hmotnost je okolo 3 tun, žulové bloky použity v Králově komoře nebo Velké galerii mají hmotnosti 40 až 70 tun.

Jako první do pyramidy vstoupil počátkem 9. století kalífa Abulláh al-Mamún. Vchod, který nechal do pyramidy prorazit, dodnes používají turisté.

Muzeum sluneční bárky

Loď byla pro staré Egypťany nejen dopravním prostředkem, nýbrž také symbolickým dopravním prostředkem bohů. (Amon byl během oslav svátků Sed nošen na posvátné bárce, Re putoval noční oblohou v tzv. „bárce miliónů let“ a zaručoval tak neustálé se střídání dne a noci). Podle textů pyramid se panovník na konci svého pozemského života nalodí na sluneční loď, aby se setkal se svým otcem Reem a plavil se navěky oceánem času. Proto v blízkosti některých starých hrobek panovníků můžeme najít pozůstatky těchto lodí.

Nejznámější je určitě loď, která byla nalezena roku 1954 ve velké jámě na východní straně Chufuovy pyramidy a kterou dnes můžeme najít v tzv. „Muzeu sluneční lodě“ (pouze několik málo metrů od svého naleziště). Loď byla rozložena na 1224 částí, které byly zrekonstruovány, a to bez použití jediného kusu hřebíku či jiné kovové části, pouze pomocí lan a dřevěných kolíků.

Panovníkova loď je zhotovena z libanonského cedru, je 43,3 m dlouhá a 5,6 široká, svým tvarem připomíná papyrové lodě. Měla dva přístřešky, menší na přídi a větší, 9 m velký, uprostřed. Dále má 10 vesel a dvě velká kormidla na zádi. Tato loď není jedinou nalezenou na Gízském pohřebišti. Např. druhá loď u Chufuovy pyramidy na základě rozhodnutí místních památkářů nebyla z jámy vyzvednuta.

Rachefova pyramida

Starověké jméno: „Rachef je veliký“

Technické údaje:

Původní výška: 143,5 m

Současná výška: 136,4 m

Délka strany: 215,25 m

Úhel sklonu: 50°10´

Odhadovaný objem: 1 659 200 m3

Druhá největší pyramida světa, která je o něco menší než Chufuova. Rachef však strategicky zvolil vyšší místo a také úhel, pod kterým byla postavena, je ostřejší, což způsobuje, že působí dojmem nejvyšší pyramidy.

Pyramida byla zřejmě vyloupena již ve starověku a poté ještě ve 13. století. Jako jediná si dodnes uchovala část původního obložení z turského vápence (viditelné při vrcholu), která ji dodává zvláštní kouzlo.

Na její severní straně najdeme dva vchody. První ve výšce 10 m vede do sestupné chodby, která se po 32 m změní v horizontální a ústí do pohřební komory. Druhý vchod ležící při úpatí pyramidy je dnes používán pro vstup turistů. Vede do sestupné chodby, které se stejně jako první na chvíli změní na horizontální a poté na vzestupnou.

V pohřební komoře je žulový sarkofág s víkem (2 m dlouhý a zhruba 1 m široký). Na východní stěně je nápis Belzoniho z roku 1816. Ten objevil vyrytý nápis na západní stěně, který dokazoval, že došlo k otevření ve 13. st. Rachefova pyramida nebyla dokončena podle původního plánu. Uvádí se, že původně měla stát asi o 60 m více na sever. Což by mohlo vysvětlit existenci dvou vchodů.

Menkauerova pyramida

Starověké jméno: „Menkaure je božský“

Technické údaje:

Původní výška: 66 m

Současná výška: 65,5 m

Délka strany: 103,4 m

Úhel sklonu: 51°20´

Nejmenší ze tří gízských pyramid. Na rozdíl od předchozích pyramid byla ve spodní třetině obložena žulovými bloky (část tohoto obložení můžeme ještě dnes vidět na severní straně), horní dvě třetiny pak byly obloženy vápencem.

Od svých gízských předchůdců se liší nejen výškou ale také vnitřní substrukturou.Vchod do pyramidy je ve výšce 4 metrů. V původní pohřební komoře byla nalezena rakev s kosterními pozůstatky. Ačkoliv na ní je panovníkovo jméno, pochází z mnohem pozdější doby. V pravé pohřební komoře byl objeven bazaltový sarkofág, který však nešťastnou náhodou při převozu do Anglie skončil na dně Středozemního moře.

Na jižní straně pyramidy jsou tři malé pyramidky. Největší z nich patřila zřejmě Menkraureově manželce Chamerernebtej II.

Reklamy